Przejdź do stopki

Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe

Treść

Nazwa projektu: Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe
Nr projektu: RPMP.04.04.03-12-0253/17
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 26.10.2017 r.
Wartość projektu: 854 187,76 zł
Koszty kwalifikowane: 854 187,76 zł
Kwota dofinansowania:  839 997,18 zł (98,34% kosztów kwalifikowanych)
w tym;
środki europejskie: 839 997,18 zł
wkład własny: 14 190,58 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: zakończenie projektu 31.12.2021 r.

 

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była realizacja działań zw. z wymianą starych kotłów na kotły na ekogroszek spełniające określone parametry wraz z dofinansowaniem prac związanych z koniecznością przygotowania określonych instalacji. W ramach projektu dofinansowane były działania związane z demontażem starego źródła ciepła, (tj. jego likwidacją) oraz jednocześnie związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła. Dofinansowano także drobne prac związanych z wymianą i zakupem armatury, osprzętu (m.in.: grzejniki, wkłady kominowe). Podkreślić należy, że szczegółowy zakres niezbędnych do przeprowadzenia prac wynikał z przeprowadzonej oceny energetycznej każdego budynku objętego projektem. W ramach wsparcia udzielonego w projekcie, możliwe było również wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W ramach katalogu wydatków kwalifikowanych mieściła się również dok. projektowa. W sumie wymieniono 97 kotłów wraz z instalacjami.


W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:
1. Wymiana kotłów z oprzyrządowaniem i niezbędną zmianą instalacji w budynkach mieszkalnych wytypowanych na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji oraz wyników oceny energetycznej budynku i weryfikacji spełnienia kryteriów określonych w konkursie.
2. Przeprowadzenie następujących działań zwiększających świadomość ekologiczna społeczeństwa/mieszkańców:

- przygotowanie ulotek o tematyce proekologicznej na papierze ekologicznym.

- zorganizowanie w szkołach zlokalizowanych na obszarze prelekcji poświęconych ochronie środowiska naturalnego

- ogłoszenie w szkołach konkursu na najciekawszą instalację ekologiczną np. wykorzystanie materiałów z recyklingu do budowy wyposażenia ogrodów (meble ogrodowe, donice z recyklingu, dekoracje itd.  


Cele projektu:
Celem ogólnym opisywanego projektu, w kontekście długofalowego oddziaływania przedsięwzięcia, była poprawa sytuacji społeczno–gospodarczej regionu, a w szczególności poprawa sytuacji społeczno–gospodarczej Gminy Muszyna. Do osiągnięcia celu ogólnego projektu prowadziła realizacja celu bezpośredniego projektu, jakim było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wytwarzanych przez indywidualne gospodarstwa domowe w procesie ogrzewania budynków, tj.:
- obniżenie stężenia pyłu zawieszonego PM 10
- obniżenie stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5
- spadek emisji gazów cieplarnianych


Opisywany projekt miał wysoki wpływ na rozwój gospodarczo – społeczny subregionu sądeckiego. Podniesienie jakości powietrza na obszarze Gminy Muszyna miało ogromne znaczenie dla sytuacji gospodarczej regionu, stąd też działania podejmowane w projekcie spowodowały zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawy stanu atmosfery.

 

LOKALIZACJA
- Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna