Przejdź do stopki

Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła (...)

Treść

 

Nazwa projektu: Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez  wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe
Nr projektu: RPMP.04.04.02-12-0256/17
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 27.09.2017 r.
Wartość projektu: 511 941,16 zł
Koszty kwalifikowane: 511 941,16 zł
Kwota dofinansowania:  503 999,71 zł (98,45% kosztów kwalifikowanych)
w tym;
środki europejskie: 503 999,71 zł
wkład własny: 7 941,45 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: zakończenie projektu 30.06.2020 r.

 

Opis projektu:

Zakres projektu dotyczył wymiany istniejących przestarzałych, nieekologicznych i o niskiej sprawności urządzeń grzewczych na systemy bardziej przyjazne dla środowiska. Systemy wykorzystujące paliwa gazowe wraz z niezbędną instalacją w 41 budynkach osób fizycznych na terenie gminy Muszyna. Budynki te są zlokalizowane na terenie Miasta Muszyny oraz sołectw na terenie gminy.

 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:
- wymianę kotłów z oprzyrządowaniem i niezbędną zmianą instalacji w budynkach mieszkalnych wytypowanych na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji oraz wyników oceny energetycznej budynku i weryfikacji spełnienia kryteriów określonych w konkursie.
- działania zwiększające świadomość ekologiczna społeczeństwa/mieszkańców poprzez opracowanie i wydruk plakatów o tematyce uświadamiającej mieszkańców gminy do niespalania odpadów komunalnych oraz paliw stałych niskiej jakości, a także ulotek zawierających informacje o karach za palenie odpadów.
- przeprowadzenie spektaklu ekologicznego dla dzieci o tematyce związanej z segregacja odpadów, zanieczyszczeniem powietrza i wody, degradacja środowiska naturalnego

 

Cele projektu:
Celem ogólnym opisywanego projektu, w kontekście długofalowego oddziaływania przedsięwzięcia, była poprawa sytuacji społeczno–gospodarczej regionu, a w szczególności poprawa sytuacji społeczno–gospodarczej Gminy Muszyna. Do osiągnięcia celu ogólnego projektu prowadziła realizacja celu bezpośredniego projektu, jakim było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wytwarzanych przez indywidualne gospodarstwa domowe w procesie ogrzewania budynków, tj.:
- obniżenie stężenia pyłu zawieszonego PM 10
- obniżenie stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5
- spadek emisji gazów cieplarnianych

Opisywany projekt miał wysoki wpływ na rozwój gospodarczo – społeczny subregionu sądeckiego. Podniesienie jakości powietrza na obszarze Gminy Muszyna ma ogromne znaczenie dla sytuacji gospodarczej regionu, stąd też działania podejmowane w projekcie dążyły do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz poprawy stanu atmosfery.

 

LOKALIZACJA
- Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna