Przejdź do stopki

Rozwój lokalnych zasobów Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez zagospodarowanie przestrzeni wokół (...)

Treść

 

Nazwa projektu: Rozwój lokalnych zasobów Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez zagospodarowanie przestrzeni wokół źródeł wody mineralnej Grunwald, Milusia i Anna w Muszynie
Nr projektu: RPMP.06.03.02-12-0515/16
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 27.09.2017 r.
Wartość projektu: 989 695,11 zł
Koszty kwalifikowane: 988 815, 64 zł
Kwota dofinansowania:  741 611,70 zł (75,00% kosztów kwalifikowanych)
w tym;
środki europejskie: 741 611,70 zł
wkład własny: 248 083,41 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: zakończenie projektu 30.09.2018 r.

 

Opis projektu:

Projekt zakładał rewitalizację terenów wokół 3 źródeł wody mineralnej w Muszynie.

 

1. Zagospodarowanie terenu wokół pijalni Grunwald objęło:
- roboty przygotowawcze (zdjęcie warstwy humusu z pasa robót ziemnych) i ziemne dot. wykopów płytkich, średnich i głębokich pod nasypy zgodne z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania; i wykonanie nasypów, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchni z kostki brukowej
-  budowę altany rekreacyjnej wraz z punktem poboru wody mineralnej
-  montaż urządzeń dla dzieci, elementów małej architektury i nasadzenie roślin

 

2. Zagospodarowanie przestrzeni wokół źródła Ann objęło:
-  montaż altany ze stali kutej, ocynkowanej z wejściem jednostronnym wykonany z płaskiej blachy stalowej zwieńczony kopułą.
-  remont punktu poboru wody mineralnej

 

3. Zagospodarowanie terenu - Pijalnia Milusia objęło:
-  modernizację terenu wokół pijalni poprzez budowę utwardzeń z kostki brukowej, remont nawierzchni traktu pieszo-jezdnego, montaż el. małej arch., niwelację terenu, założenie trawnika i zasadzenie roślin.

 

Cele projektu:
- Podniesienie atrakcyjności Muszyny.
- Zwiększenie i wzmocnienie oferty uzdrowiska Muszyna o w pełni funkcjonalne i bezpieczne punkty czerpania wody mineralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- Możliwość kształtowania postaw prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży.

 

LOKALIZACJA
- Pijalnia Grunwald dział. ew. nr 1961/1, 1961/2
- Pijalnia Anna dział. ew. nr 770/5
- Pijalnia Milusia dział. ew. nr 731/9, 731/11