Przejdź do stopki

Budowa promenady spacerowej wzdłuż potoku w Żegiestowie

Treść

 

Nazwa projektu: Budowa promenady spacerowej wzdłuż potoku w Żegiestowie
Nr projektu: RPMP.06.03.02-12-0534/16
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu:  03.08.2017 r.
Wartość projektu: 1 039 272,81 zł
Koszty kwalifikowane: 898 849,21 zł
Kwota dofinansowania:   674 136,91 zł (75,00% kosztów kwalifikowanych)
w tym; Współfinansowanie UE: 606 723,22 zł
Współfinansowanie krajowe: 67 413,69 zł
Wkład własny ogółem: 365 135,90 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: zakończenie projektu 31.12.2018 r.

 

Opis projektu:
Przedmiotem projektu było wykonanie promenady spacerowej w Żegiestowie  wsi przy potoku oraz drodze powiatowej numer 1517K w kierunku miejscowości Szczawnik-Muszyna. Obszar ten objęty był miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano przygotowanie nawierzchni wraz z budową niezbędnych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nawierzchni. Ponadto wykonano altanę, remont istniejącej altany oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Projekt zlokalizowany był w Żegiestowie w strefie uzdrowiskowej "C". Obszar objęty projektem zajmuje powierzchnię ok.1,16 ha. Przyjęte rozwiązania (układ ścieżek, placyków itd.) wydobywa i podkreśla atrakcyjność miejsca przeznaczonego na promenadę, szczególnie w odniesieniu do obecności zieleni i dostępu do potoku. Projekt ma przyjazny charakter dla szerokiego grona społeczeństwa w różnym wieku, potrzebach wypoczynku, rekreacji i aktywności fizycznej.

 

Cel projektu:
- Stworzenie nowego miejsca dla turystyki aktywnej przyjaznej dla środowiska z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu.
- Rozwój oferty turystycznej Żegiestowa.
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów przygranicznych.

 

Zakres rzeczowy projektu dotyczył wykonania:

1. Alejek spacerowych.
2. Elementów małej architektury (m.in. ławek, koszy, tablicy informacyjnej, figury kwiatowej, fontanny, pergoli).
3. Urządzenia siłowni plenerowej.
4. Nasadzenia roślin wieloletnich.
5. Zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej roślinności.
6. Oświetlenia promenady wraz iluminacją świetlną. 

 

Lokalizacja:
Żegiestów wieś przy drodze powiatowej numer 1517K