Przejdź do stopki

Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej w Mieście i Gminie (...)

Treść

 

Nazwa projektu: Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna
Nr projektu: RPMP.04.03.02-12-0326/16
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 25.08.2017
Wartość projektu: 786 143,47 zł
Koszty kwalifikowane: 726 850,30 zł
Kwota dofinansowania: 435 892,06 zł (59,97% kosztów kwalifikowanych)
w tym środki europejskie: 435 892,06 zł
wkład własny: 350 251,41 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: zakończenie projektu 31.12.2017 r.

 

Cel projektu:
Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie efektywności energetycznej posiadanych przez gminę budynków użyteczności publicznej i zmniejszenie kosztów zużycia energii, poprzez wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją oraz wymianie źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie. Projekt oddziaływał na otoczenie społeczno-gospodarcze w sposób długofalowy. Przyczynił się on bowiem poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej i zmianę źródeł ciepła, do poprawy jakości powietrza na obszarze gminy w wyniku zmniejszenia emisji szkodliwych pyłów i substancji oraz zmniejszenia zużycia energii. Realizacja projektu w zakładanym kształcie była jednym z elementów przyczyniających się do stworzenia warunków zrównoważonego rozwoju w regionie zapewniającego poprawę jakości życia mieszkańców, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska, co jest zgodne z celem 4 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Cele szczegółowe:
- poprawa efektywności energetycznej budynków,
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
- zmniejszenie kosztów zużycia energii,
- zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i związków chemicznych do atmosfery,
- zwiększenie potencjału turystycznego gminy poprzez poprawę jakości środowiska naturalnego,
- pobudzenie aktywności gospodarczej na obszarze gminy, w której realizowany będzie projekt.

 

Zakres projektu:
Modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Andrzejówce
- Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
- Modernizacja ścian i stropów.
- Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej.
- Roboty budowlane związane z częścią gospodarczą budynku.

 

Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w Jastrzębiku
- Modernizacja ścian i stropów.
- Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej.
- Modernizacja systemu grzewczego.

 

Modernizacja energetyczna budynku przedszkola w Szczawniku
- Modernizacja ścian i stropów.
- Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej.
- Modernizacja systemu grzewczego.

 

Lokalizacja:
Świetlica w Andrzejówce – Andrzejówka 46, dz. ewid. nr 291
Szkoła Podstawowa w Jastrzębiku – Jastrzębik 25, dz. ewid. nr 123/1
Przedszkole w Szczawniku – Szczawnik 18, dz. ewid. nr 282/1