Przejdź do stopki

Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa...

Treść

 

Nazwa projektu / Názov projektu: Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego / Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva

Nr projektu / Číslo projektu: PLSK 01.01.00-12-0066/16

Program / Program: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020
Źródło współfinansowania / Spolufinancovanie source: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu / Dátum dohody o financovaní projektu: 19.05.2017 r.

Partner wiodący / Vedúci partner:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna (PL)
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
www.muszyna.pl

Partner 1 / Parnter 1:
Mesto Lipany (SK)
Krivianska , 1
065 41 Lipany
www.lipany.sk

Partner 2 / Parnter 2
Obec Kamenica
Kamenica, 401
082 71 Kamenica
www.kamenica.sk

 
Opis projektu/Popis projektu:
Projekt miał na celu wzmocnienie transgranicznej współpracy partnerskiej Muszyny, Kamenicy i Lipan w sferze wspólnej ochrony, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego.

Zrealizowane zadania w projekcie to:

1. Odbudowa zabytkowego spichlerza z przeznaczeniem na „Dom Garncarza" wraz z ogrodem i małą architekturą,
2. Oznakowanie tablicami informacyjnymi transgranicznego szlaku rowerowego przebiegającego z Muszyny do Lipan (13 tablic) wraz z jego rozbudową na trasie  Lipany - Kamenica,
3. Adaptacja przestrzeni biurowej na Centrum Informacji Turystycznej w Lipanach,
4. Renowacja bramy wjazdowej zamku w Kamenicy wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych.

Rezultaty projektu:
- poprawa jakości infrastruktury obiektów zabytkowych i turystycznych (odbudowa „Domu Garncarza" wraz z ogrodem i małą architekturą w Muszynie oraz bramy wjazdowej zamku w Kamenicy i przeprowadzenie badań archeologicznych) w ramach szlaku turystyczno-kulturowego,
- rozbudowa i oznakowanie turystycznej trasy rowerowej Muszyna - Kamenica – Lipany  zachęca do turystyki kulturowoprzyrodniczej, rekreacyjnej i edukacyjnej,
- powstanie Centrum Informacji Turystycznej w Lipanach zapewniło lepszy dostęp do informacji o ofercie miejscowości pogranicza oraz promocję regionów partnerskich,
- wzrost zainteresowania ofertą turystyczną obszaru pogranicza przez turystów i odwiedzających, 
- poprawa sytuacji społeczno - ekonomicznej mieszkańców poprzez stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego - usług i handlu związanych z lokalną tradycją i historią regionów oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów pogranicza – dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
- wzrost integracji społeczności lokalnej i międzynarodowej,
- nowe, wieloobszarowe i długofalowe koncepcje współpracy partnerskiej.


Projekt je zameraný na posilnenie cezhraničného partnerstva Muszyny, Kamenice a Lipanov v oblasti spoločnej ochrany, rozvoja a podpory kultúrneho a prírodného dedičstva. 

Dokončené úlohy:

1. Rekonštrukcia historickej sýpky s určením na „Dom Hrnčiara" so záhradou a malou architektúrou, 
2. Označovanie pomocou informačných tabúľ cezhraničného cyklistického chodníka vedúceho z Muszyny do Lipanov (13 tabúľ) spolu s jeho prestavbou na trase Lipany - Kamenica, 
3. Adaptácia kancelárskych priestorov v Turistickom informačnom centre v Lipanoch,  4.  Rekonštrukcia vstupnej brány hradu v Kamenici s prevedením archeologických výskumov. 

Výsledky projektu:  

- zlepšenie kvality infraštruktúry, historických budov a turistiky (rekonštrukcia „Domu Hrnčiara," spolu so záhradou a malou architektúrou v Muszyne a brány hradu v Kamenici a vykonaním archeologického výskumu) ako súčasť turistickokultúrneho chodníka, 
- Rozšírenie a označenie turistickej cyklotrasy Muszyna - Kamenica - Lipany podporí kultúrno- prírodný, rekreačný a vzdelávaci cestovný ruch. 
- zriadenie Turistického informačného centra v Lipanoch poskytne lepší prístup k informáciám o ponuke a propagáciu pohraničných partnerských regiónov,  
Zvýšený záujem o turistickú ponuku prihraničnej oblasti u turistov a obyvateľov. 
- Zlepšenie sociálno - ekonomickej situácie občanov vytváraním podmienok pre udržateľný hospodársky rozvoj - služby a obchod súvisiace s miestnou tradíciou a históriou regiónov a efektívnym využívaním zdrojov pohraničia - kultúrneho a prírodného dedičstva, 
- Zvýšenie integrácie miestnej a medzinárodnej komunity  - Nové, mnohorozmerné a dlhodobé koncepcie partnerstva.

Wartość całkowita projektu / Celková hodnota Udział partnera / Podiel partnera:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna:  402 542,66  € (42,73% wartości całego projektu)
w tym z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Európsky fond regionálneho rozvoja - 342 161,20  € (85%)
Wkład własny / Vlastný vklad - 60 381,46 € (10%)

Mesto Lipany: 438 892,08 € (46,59% wartości całego projektu)
w tym z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Európsky fond regionálneho rozvoja - 3367 095,61  € (85%)
Środki z budżetu państwa  / Prostriedky zo štátneho rozpočtu - 43 187,71 € (10%)
Wkład własny / Vlastný vklad - 21 593,87  € (5%)

Obec Kamenica: 100 623,42 € (10,68% wartości całego projektu)
w tym z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Európsky fond regionálneho rozvoja - 85 529,90  € (85%)
Środki z budżetu państwa  / Prostriedky zo štátneho rozpočtu - 10 052,99 € (9,99%)
Wkład własny / Vlastný vklad - 5 040,53 € (5,01%)

 
Okres realizacji projektu /Obdobie realizácie projektu: 01.2017 r.–10.2018 r.

Cel projektu / Cieľom projektu:
Głównym celem projektu było zapewnienie odpowiedniej ochrony, wzmocnienie i rozwój głównego potencjału obszaru pogranicza, jakie stanowi dziedzictwo naturalne i kulturowe. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia poziomu efektywnego i zintegrowanego wykorzystania tych zasobów, co służy zwiększeniu atrakcyjności turystycznej regionu w zakresie usług czasu wolnego.

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť primeranú ochranu, posilnenie a rozvoj hlavného potenciálu pohraničnej oblasti, akou je prírodné a kultúrne dedičstvo.   Realizácia projektu prispeje k zvyšovaniu úrovne efektívneho a integrovaného využívania týchto zdrojov, ktoré budú slúžiť na zvýšenie atraktivity regiónu z hľadiska trávenia voľného času.

Zrealizowane działania w projekcie / Dokončené aktivity projekcie:
- Odbudowa zabytkowego spichlerza z przeznaczeniem na „Dom Garncarza” wraz z ogrodem i małą architekturą /Rekonštrukcia historickej sýpky s určením na „Dom Hrnčiara" so záhradou a malou architektúrou,
- Oznakowanie tablicami informacyjnymi transgranicznego szlaku rowerowego przebiegającego z Muszyny do Lipan (13 tablic) wraz z jego rozbudową na trasie  Lipany - Kamenica/ Označovanie cezhraničného cyklistického chodníka vedúceho z Muszyny do Lipanov pomocou informačných tabúľ (13 tabúľ) spolu s jeho prestavbou na trase Lipany - Kamenica
- Adaptacja przestrzeni biurowej na Centrum Informacji Turystycznej w Lipanach/ Adaptácia kancelárskych priestorov v Turistickom informačnom centre v Lipanoch
- Renowacja bramy wjazdowej zamku w Kamenicy wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych/ Rekonštrukcia vstupnej brány hradu v Kamenici s prevedením archeologických výskumov.

 

Status projektu / stav práce: zakończony / dokončený