Przejdź do stopki

Kładka Sulin

Treść

Nazwa projektu: „SULIN – MUSZYNA – ŻEGIESTÓW – KŁADKA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU POGRANICZA”

Nr projektu: WTSL.01.01.00-12-149/10

Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet gminy Muszyna

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 10.02.2015 r.

Wartość projektu po stronie polskiej: 785 471,06 Euro

Koszty kwalifikowane: 785 471,06 Euro

Kwota dofinansowania: 667 650, 40 Euro (85,00 % kosztów kwalifikowalnych)

Wkład własny: 117 820,66 Euro

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: styczeń 2014 r. – wrzesień 2015 r.

Cel projektu: Celem projektu było ulepszenie i zapewnienie spójności przestrzennej obszaru polsko-słowackiego pogranicza oraz poprawa jego dostępności dla celów ekonomicznych i turystycznych przez budowę nad Popradem kładki łączącej miejscowości Żegiestów i Sulin.

Cele szczegółowe:
Projekt zrealizował następujące cele szczegółowe:
1. Ulepszenie bezpośrednich połączeń komunikacyjnych na obszarze polsko – słowackiego pogranicza;
2. Poprawa infrastruktury transgranicznej, w tym infrastruktury turystycznej obu miejscowości;
3. Poprawa warunków życia ludności obu gmin oraz tworzenie warunków zrównoważonego wzrostu gospodarczego, szczególnie w tak istotnych obszarach jak rozwój turystyki oraz mała i średnia przedsiębiorczość;
4. Kierowanie wspólnej oferty turystyczno – uzdrowiskowej w oparciu o posiadane zasoby i lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego;
5. Pielęgnowanie i utrwalanie wspólnej kultury łemkowskiej lokalnej społeczności pogranicza;
6. Praktyczna instytucjonalizacja i utrwalenie współpracy transgranicznej oraz otwarcie drogi do tworzenia kolejnych wspólnych przedsięwzięć sprzyjających trwałemu i zrównoważonemu rozwojowi społeczno-       gospodarczemu.

Zakres rzeczowy projektu:

Przedmiotem projektu była budowa kładki pieszo-rowerowej na rz. Poprad o długości 127,51 m oraz szerokości 3,0-5,0 m wraz z wejściami z profilem antypoślizgowym. Projekt obejmował niezbędną regulację terenu i brzegów w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Dzięki tym działaniom z projektu może już korzystać ok. 15 tys. mieszkańców terenów inwestycji z obu stron granicy, a także zakłada się że będzie to atrakcja dla licznie odwiedzających Muszynę turystów (ok. 40 tys. rocznie).

Stan realizacji: projekt zrealizowany