Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad etap II

Nazwa projektu: „Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Zdruzenia obci Mikroregionu Mincol (SK) - etap II”.

Nr projektu: WSTL.01.02.00-12-150/10

Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Źródło współfinansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego + budżet gminy

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 11.06.2014r.

Całkowita wartość projektu: 1 355 252,60 Euro

Koszty kwalifikowane: 1 352 534,85 Euro

Kwota dofinansowania: 994 753,07 Euro (73,55 % kosztów kwalifikowlanych)

Współfinansowanie krajowe: 357 781,78 Euro

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna jako Partner wiodący oraz Zdruzenia obci Mikroregionu Mincol Na Rowni jako Partner projektu na podstawie umowy partnerskiej w ramach Programu Współpracy Trangranicznej rzeczpospolita polska – Republika słowacka 2007 - 2013

Okres realizacji projektu: czerwiec 2011 r. – grudzień 2014 r.

Cel projektu: Celem projektu była poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez realizację wspólnych działań w sferze gospodarki wodno-ściekowej na obszarze pogranicza, które zmierzały do ochrony granicznej rzeki Poprad przed zanieczyszczeniami pochodzenia bytowego oraz zapewnienia odpowiedniej jakości wody pitnej, a tym samym przyczynienie się do podwyższenia jakości życia mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności obu regionów i tworzenia w nich warunków zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Cele szczegółowe:

Projekt zrealizował następujące cele szczegółowe:
1. Ochronę granicznej rzeki Poprad, a w konsekwencji Dunajca i zlewni Bałtyku poprzez realizację wspólnego przedsięwzięcia z zakresu budowy systemu wodno-kanalizacyjnego w dwóch przygranicznych miejscowościach;
2. Poprawę podstawowej infrastruktury komunalnej na terenie obu gmin;
3. Monitoring stanu środowiska i reagowanie na sytuacje zagrażające jego zanieczyszczeniem;
4. Poprawę warunków życia ludności obu gmin oraz tworzenie warunków zrównoważonego wzrostu gospodarczego, szczególnie w tak istotnych obszarach jak rozwój turystyki oraz mała i średnia przedsiębiorczość;
5. Trwałą ochronę wspólnego dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego;
6. Praktyczną instytucjonalizacja i utrwalenie współpracy transgranicznej oraz otwarcie drogi do tworzenia kolejnych wspólnych przedsięwzięć sprzyjających trwałemu i zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres zrealizowany przez Partnera Wiodącego Projektu:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawnik: 250,34 mb sieci kanalizacyjnej oraz 14 kpl. studzienek kanalizacyjnych (w tym 9 szt. studzienek umożliwiających przyłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej oraz 5 przyłączy zakończonych studzienką kanalizacyjną). Zrealizowane w 2011 r.
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Złockie: - 139,82 mb kanalizacji sanitarnej oraz 5 studzienek umożliwiających przyłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej,. Zrealizowane w 2013 r.
Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Złockie: - 472,0 mb sieci kanalizacyjnej oraz 3 studzienki umożliwiające przyłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej. Zrealizowane w 2014 r.
Renowacja kanałów sanitarnych metoda bezwykopową w miejscowości Złockie i mieście Muszyna - 4511,90 mb sieci sanitarnej. Zrealizowane w 2014 r.
Budowa nowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Čirč: 770 mb z 35 przyłączami, w tym do budynku szkoły, urzędu wsi i ośrodka kultury.
Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Złockie i mieście Muszyna - 2 196,30 m. Zrealizowane w 2014 r.
Wymianę wodociągu z rur azbestowo – cementowych na rury PE-HD-80 o długości 135,30 mb w drodze wojewódzkiej nr 971. Zrealizowane w 2014 r.

Zakres realizowany przez Partnera Projektu:
Budowa nowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Čirč: 770 mb z 35 przyłączami, w tym do budynku szkoły, urzędu wsi i ośrodka kultury.

Stan realizacji: projekt zrealizowany

ZDJĘCIA: