Oznakowanie zabytkowych cerkwi na terenie Gminy Muszyna -w Jastrzębiku, Powroźniku i Wojkowej, poprz

 

Nazwa projektu: Oznakowanie zabytkowych cerkwi na terenie Gminy Muszyna -w Jastrzębiku, Powroźniku i Wojkowej, poprzez montaż tablic i wydanie folderów

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Źródło współfinansowania:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nr projektu: UM06-6930-UM0640551/12

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu:
14.12.2012 r.

Wartość projektu: 40 776,00 zł

Koszty kwalifikowane: 33 600,00 zł

Koszty niekwalifiokowane: 7 176,00 zł

Kwota pomocy: 23 988,99 zł

Wkład własny: 16 787,01 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: od grudnia 2012 do stycznia 2014

Opis:
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz rozwój produktu lokalnego poprzez wykonanie i montaż tablic informacyjnych, wydruk folderu o zabytkowych cerkwiach w Jastrzębiku, Powroźniku i Wojkowej.

Stan realizacji: projekt zakończony
 

ZDJĘCIA: