Przejdź do stopki

Odkrywanie źródeł wód mineralnych pogranicza polsko - słowackiego

Treść

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013

Celem projektu było połączenie komunikacyjne miejscowości partnera i wnioskodawcy poprzez wykonanie remontu ścieżki rowerowej na odcinku gmina Muszyna Wojkowa - granica państwa ze Słowacją oraz stworzenie atrakcji turystycznej, jaką jest pijalnia wody mineralnej. Przyczyniło się to do zwiększenia atrakcyjności terenu, a co za tym idzie wzmożenia ruchu turystycznego w obrębie terenu przygranicznego wnioskodawcy i partnera.
Realizacja projektu wpłynęła na budowanie i wzmacnianie wzajemnych bezpośrednich kontaktów transgranicznych „ludzie dla ludzi”, co stanowi bazę dla kolejnych transgranicznych dużych projektów w zakresie wzmacniania transgranicznych systemów informacyjnych oraz rozbudowy infrastruktury turystycznej.
Celem bezpośrednim projektu było przybliżenie lokalnym społecznościom wnioskodawcy i partnera, wiedzy i informacji o turystycznych walorach przygranicznych miejscowości objętych projektem. Bliższe poznanie wzajemnych atrakcji po obu stronach granicy zachęca do dalszego pogłębiania wiedzy i zaznajamiania się z pozostałymi ciekawymi terenami. Folder i mapy powstałe w ramach projektu ułatwiają poznawanie nowych obszarów partnera i wnioskodawcy.

 W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

1. Remont ścieżki rowerowej na odcinku gmina Muszyna Wojkowa – granica Państwa ze Słowacją.
2. Budowa pijalni wody mineralnej w Powroźniku wraz z wykonaniem przyłącza oraz wiaty i ścieżek wokół pijalni.
3. Opracowanie i wydrukowanie folderu oraz mapy, w polskiej i słowackiej wersji językowej, zawierających informacje o obszarze objętym projektem.
4. Zorganizowanie pieszego rajdu dla młodzieży z Polski i Słowacji do miejscowości partnera. Rajd z wykorzystaniem ww. foldera i mapy miał na celu rozwijanie orientacji przestrzennej i czasowej w terenie, spostrzegawczości oraz skuteczności dotarcia do celu. Uczestnicy rajdu byli zapoznani z zasadami prawidłowego poruszania się po szlakach turystycznych oraz ogólnymi zasadami bezpiecznego korzystania z terenów górskich.
5. Zorganizowanie zawodów sportowych dla dzieci z Polski i Słowacji.

Wartość całkowita projektu 55 319,83 Euro

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu:
1) Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 47 021,86 Euro (85%)
2) Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 5 531,98 Euro (10%)
3) Wkład własny Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 2 765,99 Euro (5%)

Okres realizacji proejktu:
czerwiec 2013 - czerwiec 2014


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013