Przejdź do stopki

Poprawa jakości powietrza w Uzdrowisku Muszyna poprzez inwestycje prośrodowiskowe w obiektach (...)

Treść

Nazwa projektu: Poprawa jakości powietrza w Uzdrowisku Muszyna poprzez inwestycje prośrodowiskowe w obiektach publicznych Gminy
Nr projektu: MRPO.07.02.00-12-176/10
Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 21.11.2012 r.
Wartość projektu: 1 580 499,78 zł
Koszty kwalifikowane: 1 311 585,61zł
Kwota dofinansowania: 1 114 847,77 zł (85,00 % kosztów kwalifikowanych)
w tym środki europejskie: 1 114 847,77 zł
Wkład własny: 196 737,84 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: od 25 maja 2010 r. do 30 listopada 2014 r.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem projektu było przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska poprzez wymianę przestarzałych i o niskiej sprawności urządzeń i instalacji grzewczych w pięciu budynkach publicznych na terenie miasta Muszyna oraz termomodernizacja trzech z tych obiektów, w których prac takich do tej pory nie przeprowadzono.

 

LOKALIZACJA PROJEKTU
Projekt zlokalizowano w następujących obiektach publicznych położonych na terenie miasta Muszyna:
-Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Rynek 13
-Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kościuszki 54
-Przedszkole, ul. Piłsudskiego 89
-Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Zefirka 6
-Urząd Miasta i Gminy Uzdrowisk. Muszyna, ul. Rynek 31

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE
W ramach projektu w poszczególnych obiektach przeprowadzono następujące działania:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących:
- instalacja 3 nowych kotłów wraz z oprzyrządowaniem i niezbędną zmianą instalacji,
- montaż 264 nowych grzejników,
- termomodernizacja „starego” budynku Szkoły, w tym: pow. elewacji przeznaczonych do wykonania termomodernizacji: 1 370,00 m2, liczba wymienionych okien: 65 szt.

2. Przedszkole:
- instalacja 1 nowego kotła wraz z oprzyrządowaniem i niezbędną zmianą instalacji,
- montaż 71 nowych grzejników;
- termomodernizacja budynku, w tym: pow. elewacji przeznaczonych do wykonania termomodernizacji: 1101,12 m2, liczba wymienionych okien: 55 szt.

3. Szkoła Podstawowa nr 2:
- instalacja 1 nowego kotła wraz z oprzyrządowaniem i niezbędną zmianą instalacji,
- montaż 76 nowych grzejników.

4. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
- instalacja 2 nowych kotłów wraz z oprzyrządowaniem i niezbędną zmianą instalacji,
- montaż 65 nowych grzejników.

5. Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej:
-instalacja 1 nowego kotła wraz z oprzyrządowaniem i niezbędną zmianą instalacji,
-montaż 49 nowych grzejników;
-termomodernizacja budynku, w tym: pow. elewacji przeznaczonych do wykonania termomodernizacji: 1460,82 m2.

CELEM OGÓLNYM PROJEKTU BYŁA poprawa jakości powietrza na cennym turystycznie i krajobrazowo obszarze Uzdrowiska Muszyna poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń.

CELEM BEZPOŚREDNIM projektu była modernizacja przestarzałych systemów grzewczych w obiektach komunalnych na terenie miasta Muszyna i zastąpienie ich urządzeniami o wyższej sprawności i niższej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

EFEKTEM REALIZACJI PROJEKTU JEST:
- racjonalizacja kosztów ogrzewania obecnych obiektów
- poprawa jakości powietrza na obszarze Uzdrowiska Muszyna
- poprawa jakości życia mieszkańców miasta
- wzrost konkurencyjności muszyńskiego Uzdrowiska
- wzrost liczby turystów i kuracjuszy odwiedzających Uzdrowisko i związany z tym szybszy rozwój gospodarczy Muszyny.

Stan realizacji: zrealizowano

 

   
 Budynek przedszkola przed realizacją projektu  Budynek przedszkola po realizacji projektu
   
   
 Budynek szkoły w Muszynie przed realizacją projektu  Budynek szkoły w Muszynie po realizacji projektu
   
   
 Budynek Urzędu Miasta przed realizacją projektu  Budynek Urzędu Miasta po realizacji projektu