Przejdź do stopki

„Odkrywamy tajemnice muszyńskiej warowni i zabytków historycznego Państwa Muszyńskiego”

Treść

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013

Projekt pt. „Odkrywamy tajemnice muszyńskiej warowni i zabytków historycznego Państwa Muszyńskiego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013.

Celem ogólnym projektu było budowanie i wzmacnianie wzajemnych bezpośrednich kontaktów transgranicznych „ludzie dla ludzi”, co stanowić będzie bazę dla kolejnych transgranicznych dużych projektów w najbliższej przyszłości w zakresie dziedzictwa kulturowego. Celem bezpośrednim projektu była ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, zabytkowej architektury pogranicza polsko-słowackiego oraz upowszechnianie wiedzy i informacji wśród lokalnej społeczności (wnioskodawcy i partnera) o historii i legendach na ich temat. W ramach realizacji projektu pt. „Odkrywamy tajemnice muszyńskiej warowni i zabytków historycznego Państwa Muszyńskiego” zrealizowano następujące działania:
1) wydano album pt. „Państwo Muszyńskie i Pogranicze. Ziemia Muszyńska w architekturze.” o zabytkowej architekturze pogranicza polsko - słowackiego, popularyzujący wiedzę o historii muszyńskiej warowni i zabytkach architektonicznych historycznego Państwa Muszyńskiego wśród społeczności wnioskodawcy i partnera.
2) wykonano wydawnictwo pt „Legendy muszyńskie”, w którym zebrane zostały legendy związane z tajemnicami muszyńskiej warowni i historycznego Państwa Muszyńskiego.
3) badania architektoniczno-archeologiczne prowadzone przy ruinach zamku znajdującego się w Muszynie na działce nr 145/5 zgodnie z programem badań, na które składało się:
a) wykonanie inwentaryzacji architektonicznej reliktów murowanych zamku znajdujących się nad poziomem ziemi,
b) wytyczenie geodezyjne wykopów-odkrywek ziemnych w punktach węzłowych murów oraz naniesienie na mapę sytuacyjno - wysokościową,
c) przeprowadzenie badań architektonicznych reliktów murów w partiach nadziemnych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji reliktów oraz interpretacji stratygrafii murów,
d) przeprowadzenie badań archeologiczno-architektonicznych w wykopach-odkrywkach ziemnych: łącznie 240 m2 wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji odsłoniętych reliktów, interpretacji stratygrafii,
e) wykonanie wstępnej konserwacji i inwentaryzacji pozyskanego materiału ruchomego, zabezpieczenie pozyskanych zabytków do transportu,
f) przygotowanie opracowania wyników badań w tym w szczególności: analiza przebadanych struktur murowanych, rozwarstwienie chronologiczne murów zamku, wstępna ocena chronologiczna zabudowy oraz przedstawienie interpretacji rysunkowej rozwarstwienia chronologicznego murów. Analiza i interpretacja pozyskanego ruchomego materiału zabytkowego. Sporządzenie pisemnego opracowania wstępnych wyników badań wraz z wnioskami konserwatorskimi dotyczącymi sposobu postępowania z zabytkiem oraz zaleceniami do projektu architektonicznego zabezpieczenia - adaptacji reliktów zamku.
 

Dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonych w 2013 r. badań architektoniczno-archeologicznych pobierz plik >>


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013