Przejdź do stopki

Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Złockiem (...)

Treść

Nazwa projektu: „Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w Gminie Muszyna”

Nr projektu: MRPO.06.02.02-12-210/09

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 12.11.2010 r.
Wartość projektu: 6 590 346,92 zł
Koszty kwalifikowane: 6 455 988,06 zł
Kwota dofinansowania: 2 760 580,49 zł (42,76 % kosztów kwalifikowanych)
w tym;
środki europejskie: 2 070 435,37 zł
środki budżetu państwa: 690 145,12 zł

Wkład własny: 3 829 766,43 zł
w tym:
środki budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego: 1 000 000,00 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: kwiecień 2007 r. – wrzesień 2012 r.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem projektu była ROZBUDOWA SIEDZIBY ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ZŁOCKIEM poprzez dobudowę do istniejących budynków dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego pawilonu z salami lekcyjnymi oraz termomodernizacja obecnych obiektów szkoły.

LOKALIZACJA PROJEKTU
Zespół Szkolno-Przedszkolny zlokalizowany jest w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna. Siedziba szkoły znajduje się w centralnym miejscu w stosunku do kilku muszyńskich miejscowości (Szczawnika, Andrzejówki, Jastrzębika i Milika) stąd docelowo miaa ona pełnić rolę podstawowej placówki dla uczniów ze wszystkich wymienionych miejscowości.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE
W ramach projektu wykonano dwukondygnacyjny budynek, usytuowany równolegle do istniejących obiektów i połączony z nim pawilonem łącznikowym wraz z tzw. pierwszym wyposażeniem obiektu (tj. niezbędnym sprzętem koniecznym do rozpoczęcia nauki). W ramach projektu powstało:
-na parterze: 8 sal lekcyjnych, szatnie oraz klatka schodowa
-na piętrze 9 sal lekcyjnych.
Sale lekcyjne zaprojektowano na 24 uczniów każda, przy części sal zaprojektowano także zaplecza. Na każdym z poziomów przewidziano sanitariaty dla uczniów i nauczycieli, na poziomie parteru sanitariat dla niepełnosprawnych. W celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym komunikacji pionowej ustawiono windę osobową. Obiekt został wyposażony w instalacje solarną.
Na poziomie parteru stworzono salę dla uczniów klasy „0” wraz z szatnią i sanitariatem. Ponadto w ramach projektu wykonano kompleksową termomodernizację istniejących obiektów starej szkoły i sali gimnastycznej
(wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie elewacji).

ELEMENTY DODATKOWE OSIĄGNIĘTE DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU
Realizacja projektu znacząco poprawiła jakość procesu dydaktycznego prowadzonego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz pozwoliła na skupienie działalności placówki w jednym miejscu. Był to też element, który pozwolił zakończyć reformę i usprawnić organizacyjnie pracę muszyńskiej oświaty. Jednocześnie powstanie nowego budynku na granicy trzech muszyńskich miejscowości stworzyło dla lokalnej społeczności szereg
niedostępnych dotąd możliwości wpływających na podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich. Zakończono ustalenia dyrekcji szkoły i władz samorządowych, których efektem było stworzenie w ramach Szkoły OŚRODKA EDUKACYJNOKULTURALNEGO

ZASPOKAJAJĄCEGO POTRZEBY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WSI poprzez:
-podjęcie zadań kształcenia pozaszkolnego i ustawicznego (kursy komputerowe, kursy przekwalifikowania zawodowego, kursy dla rolników) – zgłoszone zostały już do dofinansowania projekty, które realizowane były w nowej siedzibie szkoły dla mieszkańców obszarów wiejskich
-stworzenie ogólnodostępnej kawiarenki internetowej dla mieszkańców
-wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi organizowanie życia kulturalnego, rozrywkowego, sportowego oraz imprez artystycznych
-zorganizowano w nowym łączniku miejsce prezentacji filmów fabularnych i popularnonaukowych, bajek dla dzieci, zarówno dla lokalnej społeczności, jak i wczasowiczów i kuracjuszy (potrzeba taka wynikała z braku sali kinowej na terenie Muszyny), tam także organizowane są przedstawienia teatralne, konkursy, imprezy muzyczne itp.
-rozwinięcie działalność świetlicy młodzieżowej z szeregiem zajęć pozalekcyjnych
Odrębną funkcją jest reaktywowanie po wieloletniej przerwie OŚRODKA KOLONIJNEGO, dzięki któremu infrastruktura szkoły będzie wykorzystywana przez cały rok.

PRODUKTY PROJEKTU
Obiekt zaprojektowano jako budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony połączony przewiązką z istniejącym „starym” budynkiem, o łącz. pow. użytkowej wynoszącej 1 593,06 m2. W nowej części znajduje się łącznie 17 sal lekcyjnych (przy czym 13 ma dodatkowo zaplecza), 2 szatnie, 9 sanitariatów, 5 pom. gospodarczych oraz dźwig windowy, a także kompleksowa termomodernizacja „starej” części.

CELEM OGÓLNYM PROJEKTU BYŁO podniesienie poziomu cywilizacyjnego miejscowości Złockie, jako obsz. wiejskiego poprzez jego zrównoważony rozwój i wyrównywanie szans rozwojowych obszarów wiejskich i miejskich Woj. Małopolskiego.

CELEM BEZPOŚREDNIM projektu była budowa nowego pawilonu dydaktycznego dla Zespołu Szkolno–Przedszkol. w Złockiem poprzez dobudowę nowego budynku z 17 salami lekcyjnymi, który umożliwił zintegrowanie całej szkoły w ramach jednego, nowocześnie wyposażonego i przystosowanego do funkcji dydakt. obiektu oraz przyczynił się do stworzenia centrum życia wiejskiego dla społeczności Złockiego, Szczawnika i Jastrzębika, które pozbawione były obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej.

EFEKTEM REALIZACJI PROJEKTU SĄ:
-dostosowanie liczby pomieszczeń klasowych do potrzeb Szkoły
-prowadzenie zajęć lekcyjnych w warunkach dostosowanych do obowiązujących norm i standardów
-zintegrowania Szkoły w jednym obiekcie poprzez stworzenie możliwości systematycznego wygaszania filii w Andrzejówce, Jastrzębiku i Miliku i konsolidację wszystkich klas w podstawowej siedzibie
-organizacja nowoczesnych klasopracowni (językowej, komputerowej, fizycznej, biologicznej, chemicznej,
geograficznej) wraz z ich wyposażaniem w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne
-racjonalizacja kosztów ogrzewania obecnych obiektów
-stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań i kształcenia ustawicznego dla mieszkańców obszarów wiejskich (Złockiego, Szczawnika i Jastrzębika) dzięki stworzeniu przy szkole ośrodka edukacyjno-kulturalnego organizującego życie wspólnot wiejskich, a także prowadzącego działalność kulturalną oraz edukacyjną dla dorosłych mieszkańców 3 miejscowości.
Efektem realizacji projektu jest podniesienie jakości i standardów nauczania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz dalsza racjonalizacja kosztów funkcjonowania systemu oświaty w Muszynie, a także stworzenie miejsca aktywizującego życie kulturalno - oświatowe lokalnych wspólnot wiejskich.
Realizacja projektu  miała zdecydowanie większy zakres społecznego oddziaływania niż tylko grono obecnych uczniów i nauczycieli Szkoły i obejmie następujące grupy:
-obecnych i przyszłych uczniów Zespołu Szkolno-Przeszkol. w Złockiem wraz z kadrą nauczycielską
-pozostałą młodzież zamieszkującą Złockie, Szczawnik i Jastrzębik, która korzystać będzie z nowej, ogólnodostępnej infrastruktury placówki
-mieszkańców 3 ww. miejscowości, którzy zyskają dostęp do oferty ośrodka edukac.-kulturalnego
-wczasowiczów i kuracjuszy przebywających w Złockiem, który otrzymają dostęp do placówki świadczącej ofertę kulturalną (pokazy filmowe, spektakle, koncerty)
-dzieci i młodzieży korzystających z ośrodka kolonijnego.

 

 

Szkoła przed remontem   Szkoła po remoncie
 
 
 
   

 

Więcej zdjęć w galerii

Galeria zdjęć kwiecień 2012 >>
Galeria zdjęć maj 2012 >>
Galeria zdjęć czerwiec 2012 >>
Galeria zdjęć lipiec 2012 >>
Galeria zdjęć sierpień 2012 >>
Galeria zdjęć wrzesień 2012 Uroczystość otwarcia >>