Przejdź do stopki

Budowa Parku Zdrojowego „Zapopradzie” w Uzdrowisku Muszyna

Treść

 

 

Nazwa projektu: Budowa Parku Zdrojowego „Zapopradzie” w Uzdrowisku Muszyna – Zagospodarowanie terenów wokół obiektów sanatoryjnych (etap II )

 

Nr projektu: MRPO.03.01.02-12-516/09

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 14.02.2011

Wartość projektu: 6 861 154,71 zł

Koszty kwalifikowane: 6 591 829,99 zł

Kwota dofinansowania: 4 943 872,50 zł (75,00 % kosztów kwalifikowanych)

w tym;

Środki europejskie: 4 943 872,50 zł

Wkład własny: 1 917 282,21 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu:
rozpoczęcie realizacji: 02.07.2009r.
zakończenie realizacji: 31.08.2012

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Celem ogólnym projektu był rozwój ogólnodostępnych produktów i oferty turystyczno-uzdrowiskowej Muszyny i budowanie wizerunku Uzdrowiska i całej Małopolski, jako obszaru atrakcyjnego turystyczne z wyróżniającą się w skali kraju kompleksową ofertą łączącą walory: krajobrazowe, lecznicze, turystyczne, kulturowe oraz geograficzne. Konsekwencją wzrostu atrakcyjności Muszyny, jako miejsca o dużych walorach turystycznych, jest dalszy rozwój Uzdrowiska, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Muszyny wśród pozostałych polskich i europejskich uzdrowisk, w wyniku czego wzrasta ranga i renoma Małopolski, jako regionu o szczególnym potencjale turystycznym.

Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie ruchu turystycznego i uzdrowiskowego w Muszynie poprzez zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zielonych w centrum Muszyny i stworzenie na tym terenie unikatowego (m.in. poprzez różnorodność funkcji) Parku Zdrojowego.

Celami pośrednimi były:

-pełniejsze dostosowanie się do wymogów dot. urządzeń uzdrowiskowych zawartych w Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym

-wykreowanie atrakcyjnego produktu turystyczno-uzdrowiskowego miasta

-promowanie Muszyny jako ośrodka o kompleksowej ofercie turystyczno-uzdrowiskowej.

-kompleksowa rewitalizacja całego Zapopradzia i przywrócenie mu utraconych funkcji uzdrowiskowych

-otwarcie się Muszyny na Poprad i wykorzystanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego rzeki.

LOKALIZACJA:

Działania w tej części projektu obejmowały tereny wokół istniejących obiektów sanatoryjnych (Muszyna i Korona) oraz terenów położonych nad brzegiem rzeki Poprad w rejonie za Parkiem wokół pijalni „ANTONI”.

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE:

Pierwszym elementem była modernizacja ul. Mściwujewskiego i uczynienie z niej traktu pieszo-rowerowego z element małej architektury (ławki, kosze, donice kwiatowe, oświetlenie). Zwieńczeniem traktu jest altana grillowa w miejscu, które ówcześnie było tradycyjnie wykorzystywane przez kuracjuszy do organizacji spotkań towarzyskich.

Drugim elementem było stworzenie na łąkach nad al. Zdrojową 6 ogrodów sensorycznych, które poza funkcją spacerowo rekreacyjną spełniałyby także funkcje terapii i nauki dla osób niepełnosprawnych i dzieci.

Ogrody sensoryczne:

-zdrowia (wyposażony w 5 urządzeń do ćwiczeń dla osób starszych i niepełnosprawnych)

-zapachowy

-słuchowy

-dotykowy

-smakowy

-wzrokowy z wieżą widokową.

Na zboczach łąk powstały ścieżki ruchowe łączące wszystkie ogrody oraz połączone z zejściem na Al. Zdrojową. Przed wejściem do każdego z ogrodów, postawiono tablicę informacyjną z danymi dotyczącymi ogrodu i możliwości korzystania z niego. Informacje znajdujące się na tablicy napisane są w druku powiększonym oraz pismem Brajla. Wszystkie ogrody oraz ścieżki ruchowe wyposażone zostały w elementy małej architektury (ławki, a niektórych przypadkach drewniane siedziska, kosze, stojaki rowerowe, drewniane balustrady, a w części przypadków także specjalne blaty do prac ogrodniczych).

Trzecim elementem było zagospodarowanie terenów nad brzegiem rzeki Poprad, za pijalnią Antoni.

STAN REALIZACJI: projekt zakończony.

WYKONAWCA:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „ MACHNIK”
Krzysztof Machnik
Mochnaczka Wyżna 59, 33-380 Krynica- Zdrój
 

Więcej zdjęć w Galerii >>
 

Galeria zdjęć czerwiec 2012 >>

Galeria zdjęć lipiec 2012 >>

Galeria zdjęć sierpień 2012 >>