Przejdź do stopki

Stará Ľubovňa Słowacja

Treść

Stará Ľubovňa Słowacja  www.staralubovna.sk

 

Podstawa współpracy:

- Uchwała Nr XXXI/378/2005 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna w Rzeczpospolitej Polskiej a miastem Stará Ľubovňa w Republice Słowackiej.
- Umowa o współpracy z dnia 5 stycznia 2005 r.

 

Ramowy zakres współpracy dotyczy:

- Rozwoju gospodarczego rozumianego jako wspieranie inicjatyw gospodarczych, wspieranie rozwoju kontaktów handlowych i transgranicznej wymiany towarowej, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, organizację wystaw, małych ekspozycji gospodarczych, organizację spotkań o charakterze handlowym, seminariów oraz współpracę przedsiębiorców.
- Działalność kulturalnej rozumianej jako wymianę w różnych obszarach kultury, współpraca przy obchodzeniu świąt i rocznic uznawanych przez Strony niniejszej umowy, wzajemną wymianę i organizowanie wystaw artystycznych, imprez kulturalnych i artystycznych oraz wymianę informacji o kulturze.
- Sportu i turystyki, rozumianej jako organizację imprez sportowych w różnych dyscyplinach sportu, imprez rekreacyjnych i turystycznych obejmujących swym zasięgiem tereny reprezentowane przez Strony niniejszej umowy jak również wymianę informacji i doświadczeń w tej dziedzinie.
- Działalność administracji samorządowej jak również wymianę informacji i doświadczeń w tym zakresie.
- Działań na rzecz ochrony środowiska, rozumiane jako działania zmierzające do zachowania norm i standardów obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.
- Oświaty, wychowania, edukacji, rozumiane jako wspieranie kontaktów pomiędzy placówkami oświatowymi (szkołami) oraz wymianę pobytową młodzieży .
- Rozwoju komunikacji i transportu, rozumiany jako wspólnych dążeń do zapewnienia modernizacji dróg i elementów komunikacyjnych przejścia granicznego, które uzgodniły obydwie strony.
- Wymiany informacji przy pomocy wspólnych wydawnictw promujących.
- Wymiany informacji i doświadczeń z akcji ratowniczych oraz likwidacji następstw klęsk żywiołowych (pożarów, powodzi, kry, itp.)
- Wymiany informacji i doświadczeń z zakresu wykorzystywania środków finansowych pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz realizację projektów równoległych w ramach funduszy Unii Europejskiej w dziedzinach uzgodnionych przez strony niniejszej umowy.
- Wymiany doświadczeń z zakresu rozwiązywania problemów bezrobocia.