Przejdź do stopki

„Obwodnica Muszyny” - uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny - budowa drogi odbarczającej (...)

Treść


Nazwa projektu: „Obwodnica Muszyny” - uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny - budowa drogi odbarczającej w kierunku granicy państwa jako drogi gminnej klasy Z

Nr projektu: MRPO.04.01.01-12-445/10

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: podpisana 12.12.2011 r.

Wartość projektu: 30 551 801,49 zł

Koszty kwalifikowane: 27 610 113,33 zł

Kwota dofinansowania: 23 468 613,33 zł (85,00 % kosztów kwalifikowanych)
w tym;
środki europejskie: 23 468 613,33 zł

Wkład własny partnerów: 7 083 188,16 zł
w tym:
Gmina Muszyna: 4 646 512,29 zł,
Samorząd Województwa: 2 436 675,87 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2008 do 31 grudnia 2013 (inwestycja: od czerwca 2011 r. do 29 listopada 2013 r.)

Cel projektu:
Celem ogólnym projektu było usprawnienie systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej.
Celem bezpośrednim projektu była budowa obwodnicy służącej wyprowadzeniu ruchu samochodowego z centrum Muszyny w kierunku Żegiestowa i Piwnicznej-Zdroju oraz przejścia granicznego w Leluchowie, a także dwóch stref turystyczno-rekreacyjnych ważnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Pozwoliło to na ograniczenie ruchu w ścisłym - objętym ochroną konserwatorską - centrum miasta, w tym w obszarze Rynku i ul. Kościelnej. Miało to duże znaczenie z uwagi na narastający progresywnie ruch drogowy zarówno w kierunku Żegiestowa, Zapopradzia (nowe centrum rekreacyjno-uzdrowiskowe) i Złockiego (stacje narciarskie), jak i jego natężenie na trasie prowadzącej do przejścia granicznego ze Słowacją w Leluchowie.
W konsekwencji poprawiłą się dostępność komunikacyjna jednego z ważniejszych ośrodków turystyczno-uzdrowiskowych Małopolski, czyniąc ten region bardziej dostępnym i przyjaznym zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów oraz turystów. Tym samym spełniony zostae kolejny z podstawowych wymogów spójnego i harmonijnego rozwoju społ.-gospodarczego regionu.

Efektem realizacji projektu jest:

 • przywrócenie rynkowi w Muszynie jego reprezentacyjnej funkcji i umożliwienie jego rozwoju zgodnie z oczekiwaniami lokalnej społeczności oraz turystów i kuracjuszy;
 • ochrona zabytkowego układu urbanistycznego ul. Kościelnej, Rynku i ul. Kity przed ruchem samochodowym, w tym ruchem tranzytowym samochodów ciężarowych;
 • wyeliminowanie wypadków komunikacyjnych, w tym z udziałem pieszych, z centrum Uzdrowiska;
 • skrócenie czasu przejazdu dla mieszkańców oraz czasu dojazdu do atrakcji turystycznych dla osób odwiedzających Muszynę;
 • wzrost wartości nieruchomości wzdłuż projektowanej drogi oraz w strefach turystycznych na terenie Gminy;
 • zmniejszenie zużycia paliw, dzięki większemu poziomowi swobody ruchu oraz związane z tym zmniejszenie wydatków związanych z podróżą oraz ograniczenie emisji spalin do środowiska – co jest szczególnie istotne w miejscowości uzdrowiskowej;
 • poprawa komfortu podróży i czasu jej trwania,
 • wzrost zainteresowania podmiotów gospodarczych inwestowaniem w Muszynie, dzięki usprawnieniu połączeń komunikacyjnych (szczególnie dla ruchu towarowego).

Zakres projektu:
Przedmiotem projektu była budowa obwodnicy służącej wyprowadzeniu ruchu samochodowego z zabytkowego centrum Muszyny w kierunku Żegiestowa i Piwnicznej-Zdroju oraz przejścia granicznego w Leluchowie.
Obwodnica została zlokalizowana po północno-zachodniej stronie miasta wzdłuż toru kolejowego relacji Muszyna-Krynica-Zdrój.
Zamierzenie budowlane objęte niniejszym projektem polegało na:

 • rozbiórce istniejących budynków i ogrodzeń kolidujących z zaprojektowanym przebiegiem drogi;
 • rozbiórce istniejącego przejazdu kolejowego i dojazdów;
 • rozbiórce istniejącej nawierzchni ulic, chodników na odcinkach przewidzianych do przebudowy;
 • wycince drzew i krzewów znajdujących się w planowanym pasie drogowym;
 • budowie obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971 klasy Z, której początek będzie zlokalizowany na skrzyżowaniu z ul. Kity za mostem od strony Piwnicznej-Zdroju (km roboczy 0+090.00), koniec zlokalizowany będzie w rejonie kościoła parafialnego – początek ul. Grunwaldzkiej (km roboczy 1+333.25);
 • budowie obwodnicy (łącznika między drogą wojewódzka, a droga powiatową) w ciągu drogi powiatowej nr K1514 klasy Z, której początek będzie zlokalizowany na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego (km roboczy 0+088.00), koniec zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu z ul. Kity (km roboczy 0+195.40);
 • budowie ciągu pieszo-jezdnego o szer. 5,00 m przy projektowanej drodze od strony zabudowań, obsługującego lokalny obszar, zapewniający dostęp do działek i posesji. Szerokość pasa dla pojazdów 3,00 m z kostki betonowej koloru szarego, szer. chodnika 2,00 m z kostki betonowej koloru czerwonego. Ciąg podzielany na dwie części o nazwach roboczych DS_A (km roboczy od 0+000.00 do 0+463.33) i DS_B (km roboczy od 0+000.00 do 0+489.49). Początek ciągu DS_A na skrzyżowaniu z ul. Kity (rejon zabytkowej kordegardy), koniec na skrzyżowaniu z ul. 21 Stycznia. Początek ciągu DS_B na skrzyżowaniu z ul. 21 Stycznia, koniec skrzyżowanie ul. Kościelną (rejon kościoła parafialnego);
 • budowie dwóch nowych zatok autobusowych o szer. 3.00 m w rejonie skrzyżowania projektowanej „małej obwodnicy” z ul. 21 Stycznia, (zatoka str. lewa km roboczy 0+618.00, zatoka str. prawa km roboczy 0+726.00);
 • przebudowie dwóch istniejących zatok w rejonie skrzyżowania z ul. Kościelną (zatoka str. lewa km roboczy 1+199.60, zatoka str. prawa km roboczy 1+289.90);
 • przebudowie skrzyżowań (wykonanie skrzyżowań skanalizowanych): skrzyżowanie „małej obwodnicy” z ul. Piłsudskiego (km roboczy 0+100.00) – skrzyżowanie trzywylotowe. W kolejnych etapach budowy przewidywane jest wykonanie czwartego wlotu w kierunku Leluchowa; skrzyżowanie „małej obwodnicy” z ul. Kity (km roboczy 0+195.40) - skrzyżowanie trzywylotowe skanalizowane z sygnalizacją świetlną (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971) z zamknięciem wlotu ul. Kity od strony centrum miasta; skrzyżowanie z ul. 21 Stycznia (km roboczy 0+673.65) - skrzyżowanie trzywylotowe, wykonanie pasa do lewoskrętu na „małej obwodnicy”; skrzyżowanie „małej obwodnicy” z ul. Kościelną (km roboczy 1+149.82) – skrzyżowanie trzywylotowe łączące ul. Kościelną z projektowaną „małą obwodnicą”. Skrzyżowanie z wydzielonym pasem dla lewoskrętu z kierunku głównego („małej obwodnicy");
 • przebudowie przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 971 (ul. Kity) z linią kolejową nr 105 Muszyna-Krynica-Zdrój (km roboczy ul. Kity 0+176.40);
 • budowie miejsc postojowych w rejonie Sądu w ciągu DS_A (wjazd w km roboczym 0+036.40). Projektowane 50 stanowisk postojowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych), usytuowanie stanowisk pod kątem 60° wzdłuż jezdni manewrowych;
 • budowie miejsc postojowych w rejonie ul. 21 Stycznia w ciągu DS_A (km roboczy od 0+386.80 do 0+438.50). Projektowane 20 stanowisk pod kątem 90° (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych);
 • budowie oświetlenia wzdłuż nowej drogi (oddzielne oświetlenie jezdni drogi i ciągu pieszo-jezdnego) i przebudowie oświetlenia na skrzyżowaniach;
 • budowie i przebudowie kanalizacji opadowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz gazowej, przebudowie urządzeń energetycznych NN i ŚN oraz urządzeń teletechnicznych;
 • przebudowie przejazdu kolejowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi;
 • budowie i przebudowie przepustów;
 • budowie i przebudowie zjazdów;
 • budowie i przebudowie ogrodzeń, bram wjazdowych.

Stan realizacji: projekt zakończony

 

 

 

Więcej zdjęć w galerii:

Galeria zdjęć luty >>

Galeria zdjęć marzec >>

Galeria zdjęć kwiecień >>

Galeria zdjęć maj >>

Galeria zdjęć czerwiec >>

Galeria zdjęć lipiec >>

Galeria zdjęć sierpień >>

Galeria zdjęć wrzesień >>

Galeria zdjęć październik >>