Przejdź do stopki

Internet szansą dla zagrożonej wykluczeniem cyfrowym młodzieży Gminy Muszyna

Treść

Nazwa projektu: Internet szansą dla zagrożonej wykluczeniem cyfrowym młodzieży Gminy Muszyna

Nr projektu: POIG/8.3/2010/MŁP/32

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: w trakcie procedury podpisywania umowy.

Wartość projektu: 664 448,00 zł

Koszty kwalifikowane: 653 488,00 zł

Kwota dofinansowania: 555 464,80 zł (85,00 % kosztów kwalifikowanych)
w tym;
środki europejskie: 555 464,80 zł

Wkład własny: 108 983,20 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: 20.04.2010 - 31.03.2014 r.

Cel projektu:
Celem ogólnym projektu było zapewnienie dostępu do Internetu dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i społecznej rodzin, w których się wychowują. Problem wykluczenia jest tym większy, że dotyczy głównie obszarów wiejskich i małego miasteczka, gdzie występują poważne bariery w powszechnym dostępie do sieci.
Celem szczegółowym było dostarczenie zarówno narzędzi (sprzętu, dostępu do sieci), jak i przede wszystkim wyposażenie uczestników projektu w wiedzę i umiejętności obsługi programów i narzędzi internetowych, które będą przydatne uczestnikom projektu na dalszych etapach kształcenia oraz w przyszłym miejscu pracy.
Cele te zostały osiągnięte poprzez dostarczenie łącznie 72 zestawów komputerowych wraz z podłączeniem do Internetu, w tym 60 zestawów dla gospodarstw domowych, w których wychowują się dzieci i młodzież objęte świadczeniami pomocy społecznej, z uwagi na trudną sytuację materialną oraz 12 zestawów dla jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy tj. świetlicom wiejskim w Andrzejówce, Szczawniku, Złockiem, Jastrzębiku, Leluchowie (dla Leluchowa i Dubnego) oraz Miliku, dzięki którym szerokie grono odbiorców z obszarów wiejskich pozbawione dawniej w ogóle dostępu do sieci uzyskało dostęp do Internetu o wysokich parametrach łącza.

Zakres projektu:
Projekt obejmował zakup i instalację 72 zestawów komputerowych (komputer z drukarką wraz ze stosownym oprogramowaniem) i podłączeniem ich do sieci, a także zorganizowanie 12 dwudziestoczterogodzinnych szkoleń dla beneficjentów końcowych (tj. dzieci i młodzieży objętych projektem).

Rezultatem projektu jest podłączenie 60 gospodarstw domowych oraz 6 jednostek publicznych do szerokopasmowego Internetu. W konsekwencji rezultatem projektu jest liczba 120 dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (średnio dwoje dzieci w każdej rodzinie-beneficjencie pomocy socjalnej), która posiada możliwość korzystania z zasobów internetowych, a także 2 080 mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich Muszyny, w tym rodziny dzieci i młodzieży którzy otrzymali zestawy komputerowe oraz mieszkańcy (w tym w szczególności młodzież), którzy w publicznych jednostkach posiadają dostęp do szerokopasmowego Internetu. 95% osób, które korzystają z Internetu udostępnionego w ramach projektu mieszka na obszarach wiejskich Muszyny.
W tym znaczeniu podstawowym rezultatem projektu było zwiększenie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych dla osób z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej, w tym w szczególności dzieci i młodzieży z tych rodzin, a tym samym systematyczne niwelowanie różnic w korzystaniu z komputerów i Internetu przez osoby lepiej i gorzej uposażone, ludzi o różnym statusie społeczno-ekonomicznym (wykształceniu, dochodach, zawodzie, zasobności), a także osób mieszkających na obszarach peryferyjnych.

Stan realizacji: projekt zrealizowany