Przejdź do stopki

Budowa centralnego deptaka uzdrowiskowego Żegiestowa-Zdroju

Treść

 

Nazwa projektu: „Budowa centralnego deptaka uzdrowiskowego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek-kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej.”

Nr projektu: MRPO.03.01.02-12-515/09
Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 19.11.2010 r.
Wartość projektu: 2 999 582,40 zł
Koszty kwalifikowane: 2 466 611,86 zł
Kwota dofinansowania: 1 849 958,89 zł (75,00% kosztów kwalifikowanych)
w tym;
środki europejskie: 1 849 958,89 zł
wkład własny: 616 652,97 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 28.12.2009 r. – 31.12.2014 r.

 

Cel projektu: Celem ogólnym projektu był rozwój ogólnodostępnych produktów i oferty turystyczno-uzdrowiskowej Żegiestowa i budowanie wizerunku Uzdrowiska i całej Małopolski, jako obszaru atrakcyjnego turystyczne z wyróżniającą się w skali kraju kompleksową ofertą łączącą walory: krajobrazowe, lecznicze, turystyczne, kulturowe oraz geograficzne. Konsekwencją wzrostu atrakcyjności Żegiestowa, jako miejsca o znaczących walorach turystycznych, jest dalszy rozwój Uzdrowiska, powolna odbudowa pozycji konkurencyjnej Żegiestowa wśród pozostałych polskich uzdrowisk, w wyniku czego wzrasta ranga i renoma Małopolski, jako regionu o szczególnym potencjale turystycznym.
Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie ruchu turystycznego i uzdrowiskowego w Żegiestowie poprzez stworzenie pierwszej w Uzdrowisku promenady spacerowej, a w konsekwencji uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej eksponującej walory uzdrowiskowe i krajobrazowe Żegiestowa. Promenada w łączy najbardziej reprezentacyjny skwer Uzdrowiska i modernizowane obecnie obiekty sanatoryjne.

Celami pośrednimi było:

  • zapoczątkowanie pozytywnych procesów przekształceń przestrzeni publicznej Żegiestowa i umożliwienie rozwoju miejscowości zgodnie z jej historycznie usankcjonowanym profilem;
  • odbudowa utraconych funkcji i przywrócenie świetności uzdrowiska Żegiestów-Zdrój;
  • wykreowanie atrakcyjnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej jako produktu turystyczno-uzdrowiskowego miejscowości;
  • ponowna możliwość promowanie Żegiestowa jako atrakcyjnego Uzdrowiska z rozwijającą się bogatą ofertą sanatoryjną i wypoczynkową.

 

Zakres projektu:
PRZEDMIOTEM PROJEKTUbyło stworzenie reprezentacyjnej promenady spacerowej poprzez kompleksową rewitalizację istniejącego, zaniedbanego ciągu pieszego i nadanie mu jednoznacznych funkcji uzdrowiskowych oraz turystyczno-rekreacyjnych.

 

LOKALIZACJA
Projekt zlokalizowany jest w centralnej części Żegiestowa (w strefie A Uzdrowiska) tworzy promenadę spacerową łączącą modernizowane obecnie obiekty sanatoryjne z głównym placem miejscowości.

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE
Realizacja projektu rozpoczęła się od remontu schodów terenowych wznoszących się nad skwerem przy Nowym Domu Zdrojowym w kierunku Kościoła pw. św. Kingi. Odnowione schody mają szerokość 2,5 m i dł. 40 mb. Od schodów do kościoła prowadzi brukowany chodnik szer. 3 m i dł. ok. 95 m. Następnie zaprojektowano modernizację istniejącego, mocno zaniedbanego i częściowo zagrożonego osunięciami deptaka na odcinku od kościoła św. Kingi, aż do zejścia łączącego się z traktem nad Popradem. Całość brukowanego traktu pieszo-rowerowego szerokości ok. 3 m i dł. ok. 682 m poprowadzona została zboczem góry, pomiędzy odnawianymi obecnie obiektami hotelowo-sanatoryjnymi. Deptak zakończony został drogą pieszo-jezdną (brukowaną, szer. 5 m) wraz z chodnikiem szerokości 1,5 m (dł. 150 m). Modernizacji deptaka towarzyszyła kompleksowa rewitalizacja zieleni na całym przebiegu jego długości – wykonano także zaplanowaną pielęgnację drzew i krzewów na pow. ok. 6 000 m2 oraz nowe nasadzenia na pow. ok. 3 000 m2. Całość prac uzupełniła budowa elementów małej architektury, a także modernizacja już istniejących elementów, które podkreślają tożsamość i charakter miejsca, w związku z tym wykonano:

  • modernizację dwóch istniejących kapliczek;
  • budowę dwóch ozdobnych bram wejściowych (portali) na początku i końcu deptaka;
  • budowę trzech pergoli kwiatowych;
  • budowę murków oporowych (650 mb);
  • montaż ławek (30 szt.) i koszy na śmieci (27 szt.) i tablic informacyjnych (6 szt.);
  • całość została także oświetlona stylowymi lampami (17 szt.).

Uzdrowiskowy charakter deptaka podkreślono niewielkimi, ogólnodostępnymi czerpniami wody mineralnej (wykonano dwa ujęcia w przebiegu całego deptaka). W tym celu konieczne było doprowadzenie z pobliskiego ujęcia wody mineralnej (zrealizowano budowę 1 152,00 m rurociągu wody mineralnej). Całości prac towarzyszyła niezbędna wymiana sieci wodociągowej wzdłuż deptaka wraz z doprowadzeniem wody do modernizowanych obiektów sanatoryjnych (na dł. 1 272 m).

 

Teren przed rozpoczęciem budowy Teren w trakcie budowy
   
Teren po zakończniu projektu