Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego „Baszta” w Uzdrowisku Muszyna

Nazwa projektu: Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego „Baszta” w Uzdrowisku Muszyna

Nr projektu: MRPO.03.01.02-12-517/09

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 19.11.2010 r.

Wartość projektu: 7 105 702,48 zł

Koszty kwalifikowane: 6 618 366,67 zł

Kwota dofinansowania: 4 963 775,00 zł (75,00 % kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny: 1 654 591,67 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: maj 2010 r. – styczeń 2013 r.

Cele projektu:
Celem ogólnym projektu był rozwój ogólnodostępnych produktów i oferty turystyczno-uzdrowiskowej Muszyny oraz budowanie wizerunku Uzdrowiska i całej Małopolski, jako obszaru atrakcyjnego turystyczne z wyróżniającą się w skali kraju kompleksową ofertą łączącą walory: krajobrazowe, lecznicze, turystyczne, kulturowe oraz geograficzne. Konsekwencją wzrostu atrakcyjności Muszyny, jako miejsca o dużych walorach turystycznych, będzie dalszy rozwój Uzdrowiska, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Muszyny wśród pozostałych polskich i europejskich uzdrowisk, w wyniku czego wzrośnie ranga i renoma Małopolski, jako regionu o szczególnym potencjale turystycznym.
Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie ruchu turystycznego i uzdrowiskowego w Muszynie poprzez zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zielonych w centrum Muszyny i stworzenie na tym terenie unikatowego (m.in. poprzez różnorodność funkcji) Parku Zdrojowego.

Celami pośrednimi było:
-pełniejsze dostosowanie się do wymogów dotyczących urządzeń uzdrowiskowych zawartych w Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym
-wykreowanie atrakcyjnego produktu turystyczno-uzdrowiskowego miasta
-promowanie Muszyny jako ośrodka o kompleksowej ofercie turystyczno-uzdrowiskowej.

ZAKRES PROJEKTU
Przedmiot projektu obejmował stworzenie przestrzeni, której nadany został status Parku Zdrojowego, który połączył w sobie funkcje leczniczo-uzdrowiskowe oraz turystyczno-rekreacyjne i służy zarówno kuracjuszom jako element infrastruktury uzdrowiskowej, jak i atrakcyjna przestrzeń dla osób odwiedzających miasto w celach wypoczynkowych.

LOKALIZACJA
Projekt zlokalizowany w centralnej części Muszyny - w widłach Popradu, Szczawnika i Muszynki w strefie B Uzdrowiska.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE
Projektem objęty został obszar o łącznej powierzchni ok. 12 ha. W warstwie realizacyjnej można wyróżnić 4 podstawowe elementy nowego Parku Zdrojowego:

1. Zagospodarowanie wejścia do Parku od strony Rynku
Elementem otwierającym Park i definiującym jego charakter jest nowa, ogólnodostępna pijalnia wody mineralnej, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (plac z elementami małej architektury). Odbudowany i dostosowany do nowych założeń architektonicznych został także most na Muszynce prowadzący do Parku.

2. Zagospodarowanie wzgórza wraz z ekspozycją elementów zabytkowych
W ramach zagospodarowania wzgórza uporządkowane zostały istniejące ciągi piesze i dostosowane do funkcji ścieżek ruchowych (Art.5.1. Ustawy uzdrowiskowej), a także wyposażone w elementy małej architektury. W miejscu ich przecięcia powstały altanki z siedziskami i drogowskazami. Najważniejszym elementem tej części projektu była rekonstrukcja ruin zamkowych na szczycie góry i ich ekspozycja, tak aby stały się dominantą architektoniczną w mieście oraz podkreślały historyczny charakter Uzdrowiska. W tym celu ruiny zostały podwyższone do wys. 70 cm nad gruntem, zamontowane została nowoczesna iluminacja oraz wykonane zostały niezbędne przecinki w drzewostanie, tak aby odsłonić widok zamku. Wewnątrz murów, na jednej z baszt powstała platforma widokowa umożliwiająca w pełnym stopniu podziwianie niezwykłej panoramy Muszyny.

3. Zagospodarowanie skweru po drugiej stronie wzgórza (od strony Uzdrowiska Złockie)
Stary skwer został gruntownie zmodernizowany – przy ulicy powstały dodatkowe miejsca parkingowe, przebudowane została zieleń na skwerze, a całość pozostała wyposażona w elementy małej architektury. Wokół skweru (na ulicach Basztowej, Zielonej i Nowej) odnowiono ścieżki ruchowe i wykonano oświetlenie.

4. Zagospodarowanie ujścia potoku Szczawnik
Ta część Parku Zdrojowego (na prawym brzegu potoczku Szczawnik) posiada głównie charakter uzdrowiskowo-rekreacyjny. Powstały tu typowe urządzenia uzdrowiskowe w postaci ścieżek zdrowia oraz tzw. Parku Seniora.
Na powierzchni blisko 200 m2 umieszczonych jest 20 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Specjalne tablice przy zestawach treningowych dostarczają informacji na temat ogólnorozwojowych ćwiczeń, które mogą być wykonywane w parku. Opisy w języku Brajla ułatwiają korzystanie z urządzeń osobom niepełnosprawnym. Zwieńczeniem ścieżki zdrowia jest wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych, gdzie razem z rodziną i znajomymi można miło spędzić czas na świeżym powietrzu. Po dniu wzmożonych ćwiczeń i zabaw, można napić się tutejszej wody mineralnej i uzupełnić cenne minerały w organizmie. W północnej części parku znajduje się ogólnodostępna, nieodpłatna pijania wody mineralnej „Józef”. Z wnętrza ziemi wydobywa się tutaj 0,19% szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowa szczególnie polecana ludziom ceniącym zdrowy i aktywny tryb życia. Przez park przebiega również ścieżka rowerowa, która łączy się z zielonym szlakiem na najwyższy szczyt wschodniego pasma Beskidu Sądeckiego - Jaworzynę (1114 m n.p.m.). Ludzie ceniący relaks mogą skorzystać z kąpieli słonecznych na plażach po obu stronach kaskad wodnych na potoku Szczawnik. Bogactwo tutejszej fauny i flory można również podziwiać z przewieszonych nad potokiem kładek. Uzupełnieniem infrastruktury parku są dwie stylowe altany wypoczynkowe.

Stan realizacji:
projekt zakończony

Teren przed inwestycją Teren w trakcie inwestycji

 

 Galeria zdjęć

Galeria zdjęć czerwiec 2012 >>

Galeria zdjęć lipiec 2012 >>

Galeria zdjęć sierpień 2012 >>