Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego

Nazwa projektu: Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Združenia obcí Mikroregionu Minčol (SK)
 

Nr projektu: WTSL.01.02.00-12-042/08
 

Program: Europejska Współpraca Terytorialna - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
 

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego + budżet gminy
 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 24.09.2009 r.
 

Wartość projektu po stronie polskiej: 601 639,59 Euro
 

Koszty kwalifikowane: 601 639,59 Euro
 

Kwota dofinansowania: 430 593,45 Euro (85,00 % kosztów kwalifikowlanych)
 

Wkład własny: 171 046,14 Euro
 

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2009 r. – grudzień 2010 r.
 

Cel projektu: Celem projektu była poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez realizację wspólnych działań w sferze gospodarki wodno-ściekowej na obszarze pogranicza przyczyniających się do zwiększenia atrakcyjności regionu i tworzenia warunków zrównoważonego wzrostu gospodarczego..

Cele szczegółowe:
1. Ochrona granicznej rzeki Poprad, a w konsekwencji Dunajca i zlewni Bałtyku poprzez realizację wspólnego przedsięwzięcia z zakresu budowy systemu wodno-kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków po stronie słowackiej;
2. Poprawa podstawowej infrastruktury komunalnej na terenie obu gmin;
3. Poprawa warunków życia ludności obu gmin oraz tworzenie warunków zrównoważonego wzrostu gospodarczego, szczególnie w tak istotnych obszarach jak rozwój turystyki oraz mała i średnia przedsiębiorczość;
4. Praktyczna instytucjonalizacja i utrwalenie współpracy transgranicznej oraz otwarcie drogi do tworzenia kolejnych wspólnych przedsięwzięć sprzyjających trwałemu i zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu.
 

Zakres rzeczowy projektu:
Budowa kanalizacji sanitarnej na Zapopradziu (525 mb);
Budowa sieci wodociągowej (1.253 mb) i kanalizacji sanitarnej (583 mb) w ciągu ulic Ogrodowej i Pułaskiego;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej (530 mb);
Modernizacja przepompowni (1 szt.)
 

Stan realizacji: projekt zrealizowany