Przejdź do stopki

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Złockie w Gminie Muszyna (...)

Treść

Nazwa projektu: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Złockie w Gminie Muszyna zgodnie z funkcją turystyczno-uzdrowiskową

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna
Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich Schemat A: Odnowa centrów wsi

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nr projektu: MRPO.06.02.01-12-158/08

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 05.03.2009 r.

Wartość projektu: 4 045 325,28 zł

Koszty kwalifikowane: 4 018 485,28 zł

Kwota dofinansowania: 2 812 939,70 zł (70,00 % kosztów kwalifikowlanych)

Wkład własny: 1 205 545,58 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: maj 2009 r. – listopad 2009 r.

Cel projektu: Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszaru wiejskiego gminy Muszyna poprzez podejmowanie zrównoważonych działań związanych z odnową i rozwojem centrum wsi Złockie, których efektem ma być - poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu - uporządkowanie przestrzeni publicznej i nadanie jej nowych funkcji zgodne z pożądanymi kierunkami rozwoju miejscowości. Realizacja celu ogólnego przyczyni się do realizacji celu nadrzędnego, jakim jest rozbudowa infrastruktury służącej wzmocnieniu podstawowej funkcji miejscowości tj. rozwojowi usług turystyczno-uzdrowiskowych, a w konsekwencji wzrostowi poziomu i jakości życia mieszkańców wsi Złockie. Wzrost jakości życia mieszkańców dokona się zarówno dzięki poprawie samej przestrzeni publicznej, jaki i dzięki aktywizacji gospodarczej będącej wynikiem doinwestowania przestrzeni służącej rozwojowi funkcji turystyczno -uzdrowiskowej wsi.

Zakres projektu:

 1. Modernizacja istniejącego deptaka głównego dł. 796 m (ciąg pieszo-rowerowy 5149,5 m2) wraz z elementami małej architektury (w tym ławki, kosze na śmieci) oraz przebudową zieleni wzdłuż deptaka (figury kwiatowe, klomby, zieleń średnia i wysoka, w tym odizolowanie zielenią średniej wysokości deptaka od drogi, łącznie ok. 200 drzew i krzewów, łączna powierzchnia 4 465 m2).
 2. Na początku i końcu deptaka oraz przy zabytkowej cerkwi ustawione zostały tablice informacyjne zawierające m.in. mapę przestrzenną doliny Szczawnika i wsi Złockie oraz szczegółowe opisy atrakcji turystycznych (np. pijalnie wód, naturalne źródła wody mineralnej, baseny, mofeta, ośrodki wczasowe, stacje narciarskie itp.)
 3. Budowa trasy pieszo-rowerowo-kuligowej (stanowiącej pętlę wokół modernizowanej przestrzeni centrum) o dł. 2.875 m (11 500 m2) w tym 23 pkt. świetlne.
 4. Budowa trasy spacerowej do Jasieńczyka (4 365,3m2) wraz z budową oświetlenia na dł. 711 m, w tym 16 pkt. świetlnych.
 5. Modernizacja przestrzeni publicznej przy centrum handlowym. w centralnym miejscu wsi na dł. 198 m (792 m2)
 6. Budowa placu zabaw w parku obok zabytkowej cerkwi, w ciągu planowanej trasy pieszo-rowerowej 3382 m2 .
 7. Budowa placu zabaw na początku traktu spacerowego, obok centrum handlowego 1 627m2.
 8. Wymiana części przestarzałego wodociągu azbestowego na odcinku o dł. 1685,6 m, na którym wodociąg leży pod planowanymi do remontu chodnikami i placem zabaw.

         Na zakres robót składały się:

 • magistrala wodociągowa z rur. PE 315 mm dł.1083,5 m
 • magistrala wodociągowa. PE 315 mm dł 596,10 m + rurociąg PE 160 mm dł 596,10 m ułożone we wspólnym wykopie
 • sieć wodociągowa PE 160 dł 6,00 m.
 • wykonanie komory redukcyjnej KR-1 wraz z wyposażeniem –1 kpl.
 • wykonanie komory redukcyjnej KR-2 wraz z wyposażeniem–1 kpl.

        Łączna długość rurociągu 2 281m.

 1. Instalacja monitoringu (4 kamery) na placach zabaw i utworzonych traktach turystycznych.Stan realizacji: projekt zrealizowany

Stan realizacji: projekt zrealizowany

Zobacz galerię zdjęć