Przejdź do stopki

Rozwój potencjału uzdrowiskowego dzielnicy Zapopradzie oraz Śródmieścia

Treść

 

Nazwa projektu: Rozwój potencjału uzdrowiskowego dzielnicy Zapopradzie oraz Śródmieścia
Nr projektu : RPMP.06.03.02-12-0157/18
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 25.08.2021 r.
Wartość projektu: 1 811 251,82 zł
Koszty kwalifikowane: 1 205 895,79 zł
Kwota dofinansowania: 1 024 695,79 zł (92,50 % kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny ogółem: 786 556,03  zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 30.06.2022 r.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu były prace polegające na zagospodarowanie nieużytkowanych do tej pory terenów na Zapopradziu oraz Śródmieściu poprzez wykonanie infrastruktury przyjaznej szerokiemu gronu odbiorców, której dotychczas nie było (wykonanie miejsca rekreacji
z polem do minigolfa, modernizacja amfiteatru i utwardzenia terenu).

 

Cel projektu:

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia zarówno efektów społeczno – gospodarczych widocznych bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu, jak również pozwoliła osiągnąć rezultaty społeczno-gospodarcze, których oddziaływanie będzie widoczne w dłuższej perspektywie czasowej.

Do efektów społeczno-gospodarczych, które będą odczuwalne w dłuższym okresie czasu należą:

- zwiększenie liczby osób odwiedzających Muszynę,

- wzrost atrakcyjności Muszyny dla odwiedzających.

- tworzenie kompleksowej i wzajemnie uzupełniająca się infrastruktury, która będzie częścią oferty uzdrowiska,

- poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej lokalnej społeczności

 

Zakres inwestycji:

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1. Budowę miejsca rekreacji oraz punktów sprzedaży pamiątek na działkach ewid. nr.: 254/1, 254/2. Miejsce rekreacyjne składa się z obiektów małej architektury: ławek, stołów, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, zestawu zabawowego oraz pola do minigolfa, w którego skład wchodzi 18 pól. Dodatkowo wybudowano pięć altan (1 altana o wym. 300x600 cm i 4 altany o wym. 300x300 cm), oświetlenie terenu i wewnętrzną instalacji elektrycznej oraz utwardzenie terenu pod dojścia, nawierzchnię piaszczystą, żwirową. Całość terenu inwestycji ogrodzono oraz wykonano nasadzenia (kształtne rabaty, wykonanie kącików ze żwirkiem ozdobnym i bryłami kamienia naturalnego).

2. Prace modernizacyjne przy amfiteatrze na działkach ewid nr.: 248/13, 248/4, 248/7 i 248/23. Zmodernizowano utwardzenie terenu na działkach 248/13, 248/4 i 248/7, wykonano utwardzenie pod dojścia łączące wykonany teren z amfiteatrem, wybudowano ogrodzenie terenu wraz z bramami i furtkami między zrealizowanym terenem a amfiteatrem. Ponadto zmodernizowano ogrodzenie wraz z bramą od strony rzeki Poprad, wykonano jedną furtkę w ogrodzeniu pomiędzy Centrum Sportu i Rekreacji Zapopradzie, a utwardzeniem terenu oraz zmodernizowano istniejące schody przy amfiteatrze.
Powierzchnia wykonanego utwardzenia;1612,70 m2 oraz dojścia do amfiteatru 31,30 m2.

3. Utwardzenie terenu na działce nr 607/4 w Muszynie płytami ażurowymi. Modernizacja istniejącego utwardzenia o pow. 1648,00 m2.

 

Lokalizacja:

Muszyna – dzielnica Zapopradzie dz. ewid. nr 254/1, 254/2 oraz dz. ewid.248/13, 248/4, 248/7
i 248/23. Muszyna Śródmieście dz. ewid. nr 607/4.

 

Status: Projekt zakończony.