Przejdź do stopki

Cyfrowa Gmina

Treść

 

Nr umowy o powierzenie grantu: POPC.05.01.00-00-0001/21-00
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Źródło współfinansowania: Fundusze Europejskie – program REACT-EU

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 29.04.2022 r.
Wartość projektu: 346 050,00 zł
Koszty kwalifikowane: 346 050,00 zł
Kwota dofinansowania: 346 050,00 zł (100 % kosztów kwalifikowanych)

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do dnia 30.09.2023 r.

 

Opis projektu:

Przedmiotem grantu jest zakup nowego sprzętu IT, oprogramowania oraz licencji, które zostaną przeznaczone do cyfryzacji Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Realizacja grantu ma na celu zwiększenie poziomu cyfryzacji urzędu. Zakup oprogramowania wynika z konieczności zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Zakup licencji zapewni umowne warunki korzystania z programów komputerowych dla zakupionego sprzętu IT.

Grant jest zgodny z celami i efektach projektu, określonymi w V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, V oś priorytetowa. Wnioskowane wsparcie będzie przeznaczone do realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych (Urzędu MiGU Muszyna), nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Cel projektu:

- przeprowadzenie obligatoryjnej w ramach realizacji projektu diagnozy z zakresu cyberbezpieczeństwa, opracowanej przez uprawniony podmiot zewnętrzny posiadający uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w terminie do 6 m-cy od zawarcia umowy,

- Cyfryzacja Urzędu Miasta i Gminy uzdrowiskowej Muszyna poprzez zakup sprzętu IT, oprogramowania oraz licencji.