Przejdź do stopki

Rowerowy Szlak Wód Mineralnych w Gminie Muszyna

Treść

 

 

Nazwa projektu: Rowerowy Szlak Wód Mineralnych w Gminie Muszyna
Nr projektu: RPMP.06.01.04-12-0088/17
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 19.12.2017 r.
Wartość projektu: 1 982 765,28 zł
Koszty kwalifikowane: 1 785 973,49
Kwota dofinansowania:
1 160 882,71 zł (65% kosztów kwalifikowanych)
w tym:
Współfinansowanie UE: 1 160 882,71
Wkład własny ogółem: 821 882,57
Jednostka realizująca:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: zakończenie projektu 18.12.2020 r.

 

Opis projektu:
Projekt dotyczył utworzenia nowego lokalnego rowerowego szlaku turystycznego prowadzącego przez Żegiestów, Milik, Szczawnik, Złockie, Jastrzębik i Muszynę. Szlak łączy się bezpośrednio z trasą EuroVelo11 w Miliku, Żegiestowie, Muszynie. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała wytyczenie rowerowego szlaku turystycznego o długości 32,7 km, oznakowanego jednolitymi znakami, wyposażonego w urządzenia informacyjne, miejsca postojowe do wypoczynku, które zapewniają bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia.

 

Cel projektu:

- wykreowanie nowego produktu turystycznego i skuteczniejsza promocja regionu,

- aktywizacja miejscowości (Żegiestów, Milik, Szczawnik, Złockie, Jastrzębik, Muszyna), terenów połączonych szlakiem przy wykorzystaniu walorów turystycznych, naturalnych,przyrodniczych i antropogenicznych,

- szersze udostępnienie atrakcji znajdujących się na obszarze objętym szlakiem rowerowym 

 

Zakres projektu:

- utworzenie 32,7 km nowego rowerowego szlaku turystycznego
- urządzenie 13 miejsc postojowych wyposażonych w wiaty, stojaki na rowery, ławki, stoły, kosze na śmieci, tablice informacyjne w tym 5 tablic w formie sztalugi,1 infokiosk.
- rozpowszechnianie informacji na temat trasy: wydanie niezbędnika rowerzysty, instalacja infokiosku

 

LOKALIZACJA
Żegiestów, Milik, Szczawnik, Złockie, Jastrzębik, Muszyna