Przejdź do stopki

Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci (...)

Treść

MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA PARTNEREM STOWARZYSZENIA GMIN UZDROWISKOWYCH RP W REALIZACJI PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO W RAMACH KRAJOWYCH I EUROPEJSKICH SIECI WSPÓŁPRACY


Nazwa projektu: Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy

Nr projektu: MRPO.08.02.00-12-337/10

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 19.03.2011 r.

Wartość projektu: 955 147,92 zł

Koszty kwalifikowane: 955 147,92 zł

Kwota dofinansowania: 811 875,74 zł (85,00 % kosztów kwalifikowanych)
w tym;
środki europejskie: 811 875,74 zł

Wkład własny partnerów: 143 272,18 zł

Jednostka realizująca: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

Partnerzy projektu:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Gmina Krynica-Zdrój
Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Miasto i Gmina Szczawnica
Gmina Rabka-Zdrój
Miasto i Gmina Kraków
Gmina Sękowa
Gmina Uście Gorlickie
Europejski Związek Uzdrowisk ESPA-AETC-EHV
Miasto Bardejov (Republika Słowacka, Prešovský kraj)
Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Okres realizacji projektu: 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r.

Cel projektu:
Celem ogólnym projektu było budowanie przewagi konkurencyjnej i atrakcyjności Małopolski na rynku krajowym i zagranicznym poprzez kreowanie Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy.
Celem bezpośrednim projektu było nawiązanie ścisłej współpracy z Europejskim Związkiem Uzdrowisk i pozostałymi partnerami projektu w celu zapoznania się z trendami w rozwoju turystyki uzdrowiskowej i implementacja na grunt regionalny sprawdzonych rozwiązań stosowanych obecnie w uzdrowiskach zrzeszonych w sieci, szczególnie w obszarach związanych z zarządzaniem miejscowościami i przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi, marketingiem usług turystyczno-uzdrowiskowych, ochronią środowiska w miejscowościach uzdrowiskowych oraz planowaniem przestrzennym oraz kreowaniem nowego porządku architektonicznego. Dodatkowym celem projektu – w tym także poprzez nawiązanie ściślejszych relacji z EZU – była promocja małopolskiego produktu turystyczno-uzdrowiskowego w Europie.
Celem długofalowym był powrót i czynna obecność polskiego stowarzyszenia w gronie współpracujących ze sobą uzdrowisk europejskich, jako gwarancji niedopuszczenia do marginalizacji polskich (w tym w szczególności małopolskich) uzdrowisk na coraz bardziej konkurencyjnym rynku europejskim.
Efektem realizacji projektu są:

  • implementacja innowacyjnych rozwiązań europejskich w zakresie produktu turystyczno-uzdrowiskowego;
  • rozwój rodzimych produktów turystycznych i wzrost konkurencyjności regionu;
  • podniesienie kwalifikacji uczestników projektu oraz dzięki jego szerokiej implementacji także osób zainteresowanych rozwojem małopolskich uzdrowisk;
  • poprawa efektywności zarządzania gminami i przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi w obszarach objętych projektem;
  • podjęcie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwoju produktu turystycznego z innymi partnerami z regionów sąsiednich (Słowacja);
  • prezentacja i promocja małopolskiego produktu turystycznego na arenie międzynarodowej oraz kreowanie wizerunku Małopolski jako regionu o bogatej i konkurencyjnej ofercie turystycznej;
  • wzrost liczby turystów (w tym zagranicznych) odwiedzających małopolskie uzdrowiska.

Zakres projektu:
PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem projektu było budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy poprzez zacieśnienie roboczych kontaktów Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP z EUROPEJSKIM ZWIĄZKIEM UZDROWISK, a dzięki temu wypracowanie rozwiązań przygotowujących małopolskie uzdrowiska do skutecznego konkurowania na globalnym rynku usług związanych z turystyką uzdrowiskową oraz promocją małopolskiej oferty uzdrowiskowej w ramach Europ. Związku Uzdrowisk.
W celu wzmocnienia transgranicznego wymiaru projektu i kreowania bardziej uniwersalnego produktu turystycznego nawiązano także współpracę z jednym z graniczących z małopolską uzdrowisk słowackich tj. MIASTEM BERDEJOV. Z kolei w celu zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie ochrony środowiska w miejscowościach turystycznych nawiązano partnerstwo ze STOWARZYSZENIEM POLSKICH INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW W AUSTRII, które zajmuje się m.in. promocją takich rozwiązań i ich implementacją w zainteresowanych ośrodkach.
Po stronie polskiej partnerami SGU RP były samorządy gmin posiadających status uzdrowiska (tj. Krynicy, Muszyny, Piwnicznej, Uścia Gorlickiego, Sękowej, Szczawnicy, Rabki).

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE I JEGO PRODUKTY
Projekt podzielono na pięć, wzajemnie przenikających się części. Były to:
WIZYTY STUDIALNE w celu zapoznania się z przykładami tzw. najlepszych praktyk przeprowadzono 4 wyjazdy studialne podporządkowane następującym zakresom tematycznym: zarządzanie miejscowościami i przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi, marketing usług turyst.-uzdrowiskowych, ochronie środowiska w miejscowościach uzdrowiskowych, planowaniu przestrzennemu oraz kreowaniu nowego porządku architektonicznego.
SZKOLENIA będące następstwem i podsumowaniem wizyt studialnych, które pozwoliły przekazać wiedzę i obserwacje z nich wyniesione szerszemu gronu zainteresowanych odbiorców w Małopolsce zorganizowano 4 szkolenia odpowiadające zakresowi wizyt.
KONFERENCJE I SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE, które z jednej strony pozwoliły lepiej wypromować małopolskie uzdrowiska w Europie, z drugiej dostarczyły nowej wiedzy w oparciu o wygłaszane referaty i prowadzone dyskusje. Zorganizowano w ramach projektu dwa wydarzenia o międzynarodowym wydźwięku: we wrześniu 2011 V Forum Regionów w Muszynie poświęcone tematyce uzdrowiskowej oraz w czerwcu 2012 roku w ramach Kongresu Uzdrowisk Polskich w Szczawnicy organizację seminarium poświęconego budowaniu sieci współpracy w zakresie produktu i miejscowości uzdrowiskowych;
DZIAŁANIA PROMOCYJNE I POPULARYZUJĄCE PROJEKT: opracowano i wydanno czterojęzyczny przewodnik po małopolskich uzdrowiskach, przygotowano specjalny dodatek do jednej z gazet o zasięgu ogólnopolskim poświęcony promocji małopolskich uzdrowisk, wydano publikację pokonferencyjną, w której zostały zaprezentowane materiały związane z budowaniem i funkcjonowaniem sieci współpracy europejskich uzdrowisk.
Działaniem podsumowującym projekt i wykorzystującym jego wyniki było OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO, która wyznaczyła w perspektywie kilku najbliższych lat cele i sposoby ich realizacji na poziomie lokalnym i regionalnym zmierzające do uczynienia z turystyki uzdrowiskowej wiodącego produktu turystycznego Małopolski.

Stan realizacji: projekt zrealizowany