KONSULTACJE W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA NA LATA 2021-2027

Szanowni Państwo

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 1668 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  na lata 2021-2027.

 

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 02.09.2021 r. do 23.09.2021 r.

Uwagi i wnioski można składać za pomocą formularza zgłaszania uwag w formie:

•drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: biuro@eurogrant.pl podając w temacie: „konsultacje SRMiGU – SOOŚ”,

•pisemnej, na adres: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna,

•osobiście do siedziby Urzędu Miasta Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna.

Tagi