OGŁOSZENIE NR 14.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna:
1) Nr XXXII.382.2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczawnik” w gminie Muszyna,
2) Nr XXXIV.402.2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczawnik” w Gminie Muszyna,
  • projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie w zakresie zmiany zapisów zawartych w § 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 części tekstowej planu,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - w dniach od 1 do 24 września 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 17. Projekty zmiany miejscowych planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wymienionych wyżej projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 10 września 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w pokoju Nr 17 o godz. 10ºº. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko. Uwagi do ww. projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w formie papierowej, wysłanej pocztą tradycyjną na adres
Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (33-370 Muszyna, Rynek 31) jak również
w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: ( gmina@muszyna.pl ) i platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2021 r.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej "RODO"; - informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą e-mail:
rodo@muszyna.pl . Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.muszyna.pl - Strefa Miejska, zakładka: „klauzula informacyjna”.

Załączniki:

Prognoza Szczawnik

Prognoza Zapopradzie Mikowa

Szczawnik 444 2 wyłożenie

Uchwała Szczawnik wyłożenie

Uchwała Zapopradzie Mikowa wyłożenie

Tagi