Wybory Samorządowe 2018

Aktualne informacje Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu na stronie:

http://nowy-sacz.kbw.gov.pl/


Informacja dotycząca zmiany aktów prawnych, które opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw:

  • poz. 1280 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;
  • poz. 1232 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym;
  • poz. 1342 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego;
  • poz. 1343 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta;
  • poz. 1349 - ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż na naszej stronie http://nowy-sacz.kbw.gov.pl/ została opublikowana informacja Dyrektora Delegatury KBW w Nowym Sączu w sprawie naboru na urzędników wyborczych. Zostały również zamieszczone stosowne załączniki:

  1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych,
  2. Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego,
  3. Liczba urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu,
  4. Wciąg z Kodeksu wyborczego – Dział II Rozdział 9 – dotyczący urzędników wyborczych

Zgodnie z wyjaśnieniami Szefa Krajowego Biura Wyborczego, informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach  dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego, może być podana do wiadomości publicznej nie tylko na stronie delegatury, lecz również np. przekazana organom administracji rządowej i samorządowej, mediom czy portalom internetowym.