INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2021/2022

Pomoc materialna przysługuje:

a. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

b. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe będące podstawą przyznania pomocy materialnej dla uczniów wynosi 528 zł netto na osobę w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Muszyna.

Stypendium nie przysługuje:

a. uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,

b. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Muszyna,

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (rocznie).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

a. rodziców,

b. pełnoletniego ucznia,

c. dyrektora szkoły.

Dokumentami potwierdzającymi dochód są:

a. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto,

b. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

c. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

d. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy),

e. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych lub nakaz płatniczy za 2021 r.,

f. wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów,

g. zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości otrzymywanych świadczeń,

h. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,

i. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Wnioski można pobrać i należy składać w Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przy ul. Rynek 13/2 w Muszynie.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów.

Informujemy, iż w roku szkolnym 2021/2022 przyznane uczniom stypendium szkolne przekazywane będzie, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów udokumentowanych zakupów i opłat wydatkowanych na cele edukacyjne (zgodnie z kwotą przyznanej decyzją administracyjną pomocy, lecz tylko do wysokości udokumentowanych wydatków uznanych przez organ).

Refundacja dokonywana będzie na podstawie oryginałów imiennych rachunków lub faktur (wystawionych na opiekuna ustawowego małoletniego ucznia bądź na pełnoletniego ucznia) dostarczonych do Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Uwaga! Stypendium szkolne nie będzie wypłacane na podstawie paragonów. 

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu  (18) 471-81-91.

Ostateczny termin składania wniosków – 15 września 2021 r.

Wniosek - stypendium szkolne

Tagi