OBWIESZCZENIE NR 21.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lipca 2021 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33 370 Muszyna reprezentowanej przez Pełnomocnika Monikę Romańczuk, adres do korespondencji: „INFRA-TEL” Sp. z o.o., ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik, z dnia 20 lipca 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22 lipca 2021 r.)

 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia pn:

 

„Budowa stalowo-drewnianej wieży widokowej o wysokości do 40 m n.p.t. na górze Malnik w Muszynie na działkach nr 3682 i 2245/1 obr. 121011-4.0001 Muszyna”.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia. Informacje dotyczące ww. inwestycji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku, pok. 17 II piętro.

 

Ponadto informujemy, że przed wydaniem decyzji j.w. tut. Urząd dokonuje analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz dokonuje analizy stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Po opracowaniu „analizy” wnioski z niej wynikające znajdują odzwierciedlenie w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego i będą przedmiotem uzgodnień zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33‑370 Muszyna

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiGU Muszyna

-  w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Muszyna

 

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji pisemnej/email, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z siedzibą przy ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej www.muszyna.pl w zakładce „klauzula informacyjna”, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „RODO” lub bezpośrednio w Urzędzie MiGU Muszyna.

Tagi