OBWIESZCZENIE NR 18.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 01 lipca 2021 r. o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia się, iż

w dniu 01 lipca 2021 r. tut. Urząd zakończył gromadzenie materiału dowodowego

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Projektowana elektroenergetyczna sieć kablowa SN-15kV na działkach ewidencyjnych nr 289, 322 obręb 0005 Milik oraz 427, 241/2 obręb 0001 Andrzejówka, j. ewidencyjna 121011_5 Muszyna – wieś; przebudowa stanowiska słupowego SN na działce ewidencyjnej nr 289 obręb 0005 Milik, j. ewidencyjna 121011_5 Muszyna - wieś oraz rozbiórka elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na działkach ewidencyjnych nr 289 obręb 0005 Milik oraz 427, 231/6, 231/4, 231/3, 234/1, 234/2, 232/1, 233/1, 235/1, 236, 237, 238/2, 240 obręb 0001 Andrzejówka, j. ewidencyjna 121011_5 Muszyna - wieś”.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, przywołując znak sprawy jak w nagłówku.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – Rynek 31, 33-370 Muszyna pok. nr 17, II piętro lub pod numerem telefonu (18) 472 59 41od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie

 

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33‑370 Muszyna

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiGU Muszyna

-  w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Milik i Andrzejówka

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji pisemnej/email, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z siedzibą przy ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej www.muszyna.pl w zakładce „klauzula informacyjna”, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „RODO” lub bezpośrednio w Urzędzie MiGU Muszyna.

Tagi