OGŁOSZENIE Nr 5.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 06 kwietnia 2021 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

GNiRL.6721.2.1.2021

GNiRL.6721.2.2.2021

O G Ł O S Z E N I E   N R 5.2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 06 kwietnia 2021 roku

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwał:

Nr XXX.371.2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna - w obrębie Rynku w Muszynie w zakresie zmiany zapisów zawartych w § 4 ust. 4 i 10, w § 7, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 5, ust.5 pkt 1, 5 i 6 oraz ust. 8 pkt 1 zdanie pierwsze i pkt 1 lit. a),

Nr XXX.372.2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna w zakresie zmiany zapisów zawartych w § 10 ust. 2 zdanie pierwsze, w § 10 ust. 2 przez dodanie pkt. 12 dot. ustaleń dla parkingów, w § 21 ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 1 pkt 3 oraz w § 22 ust. 2 pkt 1 i 2; o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zmian miejscowych planów i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w terminie do dnia 29 kwietnia 2021r.  Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (33-370 Muszyna, Rynek 31) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej "RODO" - informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą e-mail: rodo@muszyna.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.muszyna.pl - Strefa Miejska, zakładka: klauzula informacyjna”.

Tagi