Pomoc przedsiębiorcom COVID-19

Szanowni Przedsiębiorcy

W dniu 28 stycznia 2021 roku Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia za pierwszy kwartał 2021 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Zgodnie z § 1 uchwały Nr XXIX.358.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. Zwolniono z podatku od nieruchomości za wszystkie miesiące pierwszego kwartału 2021 r. tj. miesiące: styczeń, luty oraz marzec 2021 r. grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należące do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, świadczących:

  1. usługi hotelarskie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211).
  2. usługi ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z - działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod warunkiem że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

Celem uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 niezbędne jest złożenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez podatnika w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2020 r.:

  1. Oświadczenia przedsiębiorcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. W przypadku podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na obowiązującym wzorze formularza IN-1.
  3. W przypadku podatnika będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną oraz spółką nieposiadającą osobowości prawnej – deklaracji na podatek od nieruchomości na obowiązującym wzorze formularza DN-1;
  4. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, stanowiący załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

WNIOSKI DO POBRANIA

Oświadczenie przedsiębiorcy

Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków

Wzory deklaracji podatkowych

Tagi