OBWIESZCZENIE 13.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Muszyna, dn. 19.08.2020 r.

OBWIESZCZENIE 13.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałami :

- Nr XLI.553.2013  Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r., zmienionej uchwałą Nr LI.610.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2018 r.,

- Nr XXXVI.417.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 maja 2017 r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 sierpnia 2020 r. do 18 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna) pok. nr 17, w godzinach urzędowania.

Zakres części projektu studium ponownie wykładany do publicznego wglądu dotyczy wyłącznie zmian wprowadzonych w związku z rozpatrzeniem uwag i obejmuje korekty, które w załączniku tekstowym oraz rysunkowym wyróżniono kolorem pomarańczowym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, pok. nr 8 o godz. 11.00.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną informuje się, że w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji, przy czym dyskusja potrwa do momentu zapewnienia w niej udziału wszystkim zainteresowanym. Jednocześnie informuje się, że ostateczna forma przeprowadzenia dyskusji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie https://bip.malopolska.pl/umigmuszyna, nie później niż 31 sierpnia br.

W przypadku zmiany przepisów, termin dyskusji publicznej może ulec zmianie.

Ponadto projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna: www.muszyna.pl. oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna: https://bip.malopolska.pl/umigmuszyna.

Zgodnie z art. 8c oraz 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium, może wnieść uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna)  pierwsze piętro - sekretariat, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego ponownego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmina@muszyna.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Informuję, że:

1.Złożenie uwag stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.

2.Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z siedzibą ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna i są one podawane w celu składania uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.

5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.

7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt. 8 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 13 w związku z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: rodo@muszyna.pl .

 

                                                                      Burmistrz

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

 

 

Tagi