OBWIESZCZENIE NR 12.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 sierpnia 2020 r.

GNiRL.6733.4.2020

OBWIESZCZENIE NR 12.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się, iż

w dniu 18 sierpnia 2020 r. zostało wszczęte

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wodociągu technologicznego (rozdzielczy) wraz z kablem sygnalizacyjnym i energetycznym”, na działce ewidencyjnej nr 255/1 położonej w miejscowości Złockie, gm. Muszyna, oraz na działkach ewidencyjnych nr 3649 i 1434 położonych w miejscowości Muszyna, gm. Muszyna.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, przywołując znak sprawy jak w nagłówku.

Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna). Zapoznanie z aktami sprawy możliwe jest po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Kontakt z Urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).

W związku z powyższym, zgromadzony materiał dowodowy może zostać udostępniony poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii wybranych (konkretnie wskazanych) dokumentów drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) – z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego Urzędu.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Składanie uwag może odbywać się również poprzez skrzynkę mailową: gmina@muszyna.pl z wyróżnieniem sprawy w postaci jej sygnatury w tytule maila.

Godziny kontaktu teleinformatycznego: poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerem telefonu (18) 472 59 41.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33‑370 Muszyna
  • w Biuletynie Informacji Publicznej UMiGU Muszyna
  • w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Muszyna i Złockie.

 

Tagi