105 000 zł na zakup laptopów do nauki dla dzieci z terenu Gminy

Jest to już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

CPPC znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych.

Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce znajduje się ponad 150 tys rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratoria Oświaty, wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych. Dlatego ten program kierujemy głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Ponownie to jednostkom samorządu terytorialnego powierzamy decyzję o wyborze konkretnych rodzin. – informuje na swojej stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna pozyskało środki na zakup dla gminnych szkół w celu umożliwienia nauczycielom i uczniom realizacji zdalnego nauczania. Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. MiGU Muszyna mogła ubiegać się o 105 tys. zł i na taka kwotę został złożony wniosek.

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wraz z Dyrektorami szkół oszacował zapotrzebowanie w poszczególnych placówkach na sprzęt do pracy zdalnej dla uczniów
i nauczycieli oraz  podjął odpowiednie działania mające zrealizować i zaspokoić zgłaszane potrzeby przez Dyrektorów szkół. Sprzęt posłuży uczniom, którzy nie posiadają w domu komputera lub laptopa, a czasami z uwagi na rodzeństwo i rodziców pracujących zdalnie nie mają do niego dostępu.    

Po zakończeniu epidemii sprzęt pozostanie wykorzystany na cele szkolne.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Tagi