OBWIESZCZENIE NR 6.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wojkowa, gmina Muszyna”

OBWIESZCZENIE NR 6.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wojkowa, gmina Muszyna” na działkach ewidencyjnych nr 3/166, 5/1, 5/5, 7/158, 10, 56/2, 56/3, 57, 86, 89, 136, 137 i 166 położonych w miejscowości Wojkowa oraz na działkach ewidencyjnych nr 208, 209, 211 i 219/4 położonych w miejscowości Powroźnik.

 

w dniu 17 kwietnia 2020 r. została wydana decyzja znak GNiRL.6733.2.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, w trosce o bezpieczeństwo obywateli, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna podjął decyzję o zaprzestaniu z dniem 16 marca 2020 bezpośredniej obsługi petentów przez pracowników Urzędu MiGU Muszyna. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt będzie odbywał się z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną e-mail, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego, bądź przez złożenie dokumentów do odpowiedniego pojemnika umieszczonego przy wejściu do Urzędu.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji pod numerem telefonu (18) 472 59 41 lub pod adresem mailowym ejedrzejek@muszyna.pl, w godzinach pracy Urzędu w terminie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiGU Muszyna

- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Wojkowa i Powroźnik

- na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Tagi