Ogłoszenie o przetargu

Muszyna, dnia 03 grudnia 2019 r.

GNiRL. 6164.3.5.2019

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ

MUSZYNA

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż drewna wielkowymiarowego liściastego - buk

 

 1. Przedmiotem sprzedaży jest drewno:
 1. Drewno wielkowymiarowe liściaste – buk

Lp.

Gatunek

Klasa Jakościowo- wymiarowa

m3

Cena jedn. 1 m3/ netto

1.

Buk

WC0_2

110

226,00

2.

Buk

WC0_3

255,00

3.

Buk

WD_2

160,00

4.

Buk

WD_3

210,00

5.

   Buk

 WDP_2

          147,00

6.

Buk

   WDP_3

            147,00

 1.  

Lp.

Gatunek

Klasa Jakościowo- wymiarowa

m3

Cena jedn. 1 m3/ netto

1.

Buk

WD_1

100

150,00

2.

Buk

WD_2

160,00

3.

Buk

WD_3

210,00

4.

Buk

WDP_1

147,00

5.

   Buk

WDP_2

147,00

6.

Buk

  WDP_3

147,00

 1. Drewno pozyskiwane będzie z lasów gminnych znajdujących się w Leluchowie i Szczawniku.
 2. Udział procentowy drewna w poszczególnych klasach jakościowo wymiarowych podany jest orientacyjnie i może ulec zmianie w czasie realizacji umowy.
 3. Odbiór drewna ze składnic przejściowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna - dokonywany będzie własnym transportem przez poszczególnego nabywcę, który wygrał przetarg.

Do ceny drewna należy doliczyć podatek VAT.

 1. Sprzedający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
  1. Podpisaną ofertę opracowaną wg załączonego wzoru.
  2. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, i że pełną cenę zapłaci w terminie 14 dni od wystawienia wszystkich faktur oraz, że drewno winno być odebrane w terminie 1 miesiąca od dnia jego pozyskania.
  3. Oświadczenie oferenta, że akceptuje projekt umowy.
  4. Oświadczenia oferenta, że podane w ofercie ceny nie będą podlegać waloryzacji.
  5. Oświadczenia oferenta, że w przypadku przerwania sprzedaży przez Sprzedającego z przyczyn nie leżących po jego stronie- nie będzie zgłaszał roszczeń z tego tytułu.
  6. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z klauzulą obowiązku informacyjnego RODO dla uczestnika przetargu.
  7. Dowód wpłacenia wadium.
  8. Oferta winna być podpisana przez oferenta, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przez osoby umocowane do reprezentowania.
  9. W przypadku braku któregokolwiek dokumentu Komisja przetargowa może wezwać do uzupełnienia tego braku, w wyznaczonym terminie, lub przyjąć wyjaśnienia Oferenta i wciągnąć je do protokołu. Brak wyjaśnień względnie nie uzupełnienie oferty, w określonym terminie, będzie skutkować jej odrzuceniem. Decyzja o  odrzuceniu podlegać będzie zaprotokołowaniu bez powiadomienia Oferenta.
  10. Bezwzględnie będą odrzucane oferty nie posiadające określonej ceny jednego lub kilku z sortymentów lub zawierające cenę niższą od ceny wywoławczej.

Uwaga!

W przypadku nie zachowania ww. terminu odbioru drewna Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży drewna i wystawić je ponownie do sprzedaży oraz wykluczyć oferenta z postępowania przetargowego na okres 3 lat w przypadku ubiegania się o zakup drewna w tut. Urzędzie.

 

 1. Wadium.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 600,00 zł słownie: sześćset złotych.
 2. Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 09 grudnia 2019 r. do godz09:00 gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie lub przelewem na rachunek bankowy nr 35 8809 0005 2001 0000 0648 0003 prowadzony w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój ul. Piłsudskiego 8, Muszyna.
 3. Wpłacone wadium podlega:
  • przy przyjęciu oferty zakupu - zaliczeniu w całości na poczet przyszłej należności za sprzedaż, potwierdzonej podpisaną umową kupna-sprzedaży, z tym, że suma wadium rozliczona będzie w ostatniej racie spłaconej należności,
  • wadium pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
 4. Zastrzega się przepadek wadium na rzecz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w przypadku :
  • uchylenia się od podpisania umowy kupna-sprzedaży przez oferenta, którego oferta zakupu została przyjęta (dotyczy to wyłącznie wadium wpłaconego przez tego Oferenta),
  • nie wywiązania się z podpisanej umowy sprzedaży w części lub całości.

 

Szczegółowe informacje zawiera specyfikacja przetargowa, która dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu MiGU Muszyna zakładka Zamówienia publiczne i ogłoszenia — ogłoszenia różne.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na sprzedaż drewna wielkowymiarowego liściastego – buk” oraz nie otwierać przed dniem 09 grudnia 2019 r., do godz. 10:00”, z podaniem adresu i danych nabywcy, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie ul. Rynek 31 - sekretariat do godziny 09:50 dnia 09 grudnia 2019 r.

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w pokoju nr 7a Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

 1. Informacje dodatkowe.

Treść niniejszego ogłoszenia, specyfikację przetargową, a także szczegółowe informacje można uzyskać Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, pok. nr 16, tel. 472-59-43, w godz. 900 – 1500 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu MiGU Muszyna zakładka Zamówienia publiczne i ogłoszenia — ogłoszenia różne.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

Tagi