OBWIESZCZENIE Nr 11.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 sierpnia2019 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek Wojkowa Spółka Wodna, reprezentowanej przez pełnomocnika PPU DOMED Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wrocław, z dnia 31.07.2019 r (data wpływu do tut. Urzędu 05.08.2019 r.) znak sprawy GNiRL.6733.4.2019

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia pn::

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wojkowa, gmina Muszyna” na działkach ewidencyjnych nr 163, 168/3, 168/4, 173, 172/2, 172/5, 177/163 i 178/162 położonych w miejscowości Wojkowa.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia. Informacje dotyczące ww. inwestycji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 8:00 – 16:00 w poniedziałek, 7.30-15.30 od wtorku do piątku, pok. 17 II piętro.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
  • w Biuletynie Informacji Publicznej UMiGU Muszyna
  • w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Wojkowa.
Tagi