OGŁOSZENIE Nr 4.2019 z dnia 10.06.2019 r. Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr: LI.601.2018 i LI.602.2018 z dnia 28 czerwca 2018r. oraz Nr: II.16.2018 i II.18.2018 z dnia 30 listopada 2018r.

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Milik w Gminie Muszyna,
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna,
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie

 

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 18 czerwca do 17 lipca 2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w godzinach od 9ºº do 15ºº w pokoju Nr 17.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany miejscowych planów jw. odbędzie się w dniu 10 lipca 2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w pokoju Nr 17 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 „ustawy”, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Obszaru w miejscowości Milik w Gminie Muszyna i Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna, „Zapopradzie/Mikowa w Muszynie i do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub za pomocą komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019r.

 

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

 

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej "RODO" - informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą e-mail: rodo@muszyna.pl.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej ­ szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.muszyna.pl ­ Strefa Miejska, zakładka: klauzula informacyjna”.

 

 

Tagi