OGŁOSZENIE Nr 5.2019 z dnia 15.07.2019 r. BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

Na podstawie art. 17 pkt 9) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr II.17.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Powroźnik w gminie Muszyna”, przyjętego Uchwałą Nr XV/181/2004 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z 12.03.2004r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 124 poz. 1620 z dnia 27 maja 2004 r.),

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 22 lipca 2019 r. do 12 sierpnia 2019 r. projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Powroźnik w gminie Muszyna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zmiana planu dotyczy części terenów leśnych oznaczonych symbolem ZL i obejmujących części działek o nr: 250, 240/3, 240/4, 239/6, 236/4, 236/3, 238/1, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6.

Projekt ww. zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, 33 - 370 Muszyna, Rynek 31, pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 9 sierpnia 2019 r., o godzinie 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w pokoju Nr 17 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1405 za zmianami) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu zmiany planu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, oprócz projektu zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do ww. dokumentów.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1405), mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu zmiany planu. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, na adres Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, 33 - 370 Muszyna, Rynek 31, na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji pisemnej/email, których zakres może zawierać: imię i nazwisko, adres, email, telefon, informujemy, że treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO znajduje się na głównej stronie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna http://www.muszyna.pl/ lub pod bezpośrednim linkiem: http://muszyna.pl/pl/2007/0/klauzula-informacyjna.html.

Tagi