Remont drogi gminnej nr 292922K w km od 0+000 do km 0+500 w miejscowości Powroźnik, Gmina Muszyna

 

Nazwa projektu: Remont drogi gminnej nr 292922K w km od 0+000 do km 0+500 w miejscowości Powroźnik, Gmina Muszyna

Program: Państwowy Fundusz Celowy – Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych (RFDS)
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 30.09.2021r.
Wartość projektu: 577 115,50 zł
Koszty kwalifikowane: 552 919,97 zł
Kwota dofinansowania: 276 459,00 zł (49,99982 % kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny ogółem: 300 656,50 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 12.12.2021 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa poprzez remont drogi gminnej nr 292922K w miejscowości Andrzejówka o długości 500 m.

Zakres realizacji inwestycji:

1. Roboty przygotowawcze:

 - korytowanie i wywóz.

2. Remont przepustów fi 400 i fi 300:

- przepusty rurowe o śr. 40 cm i śr. 30 cm – łącznie 12 m,

3. Podbudowa drogi:

- warstwa stabilizacji gruntu – 2030 m2,

- warstwa mrozoodporna – 2030 m2,

- podbudowa z kruszywa łamanego warstwy dolnej – 2030 m2,

- podbudowa z kruszywa łamanego warstwy górnej – 2030 m2.

4, Krawężniki:

- krawężniki betonowe- 18m.

5. Nawierzchnia drogi

- regulacja studzienek 29 szt.,

- położenie nawierzchni asfaltowej wiążącej – gr. 8 cm, 2 020,00 m2,
- położenie nawierzchni asfaltowej ścieralnej – gr. 4 cm, 2 020,00 m2.

6. Pobocze:

- podbudowa z kruszywa łamanego – 810 m2,

- umocnienie płytami ażurowymi – 282 m2.

Lokalizacja:

Droga gminna w Powroźniku.

 

Status: projekt zakończony