Remont drogi gminnej nr 292890K w km od 0+000 do km 0+313 w miejscowości Andrzejówka, Gmina Muszyna

Nazwa projektu:Remont drogi gminnej nr 292890K w km od 0+000 do km 0+313 w miejscowości Andrzejówka, Gmina Muszyna”

Program: Państwowy Fundusz Celowy – Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych (RFDS)
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 30.09.2021r.
Wartość projektu: 738 309,21 zł
Koszty kwalifikowane: 725 655,36 zł
Kwota dofinansowania: 362 827,00 zł (49,99991 % kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny ogółem: 375 482,21 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 12.12.2021 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa poprzez remont drogi gminnej nr 292890K w miejscowości Andrzejówka o długości 313 m.

Zakres realizacji inwestycji:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

2. Remont kanalizacji deszczowej:

- ułożenie kanałów z rur o śr. 200 mm i 600 mm – łącznie 246 m,

- studzienki ściekowe – 2 szt.,

- studnie rewizyjne – 9 szt.,

- odwodnienie liniowe z kraty żeliwnej – 104 m,

- ułożenie odwodnienia liniowego z korytek ściekowych muldowych – 288 m2.

3. Remont podbudowy:

- podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna i górna – łącznie 4 100,00 m.

4. remont nawierzchni jezdni:

- frezowanie nawierzchni asfaltowej, na dł. 313 m (1 095,50 m2),
- regulacja studzienek 29 szt.,

- położenie nawierzchni asfaltowej wiążącej – gr. 5 cm, 1 600,00 m2,
- położenie nawierzchni asfaltowej ścieralnej – gr. 4 cm, 1 520,00 m2.

 

Lokalizacja:

Droga gminna w Andrzejówce.

 

Status: projekt zakończony