Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój obszarów zieleni z funkcją edukacyjną w uzdrowisku Muszyna

Nazwa projektu: Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój obszarów zieleni z funkcją edukacyjną w uzdrowisku Muszyna
Nr projektu (z naboru): POIS.02.05.00-00-0019/18

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Źródło współfinansowania: Fundusz Spójności
Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 14.11.2019 r.
Wartość projektu: 2 013 206,20 zł
Koszty kwalifikowane: 2 013 206,20 zł
Kwota dofinansowania: 1 711 225,27 zł (85 % kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny ogółem: 301 980,93 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 31.12.2020 r.

Opis projektu:

Założeniem projektu jest wykonanie kompozycji zieleni na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, na Zapopradziu, która będzie spójna pod względem kompozycyjnym i komunikacyjnym oraz nada wyjątkowy charakter danej przestrzeni wprowadzając bioróżnorodność gatunkową na projektowanym terenie.

Na całości danego obszaru planuje się wykonać spójne kompozycje roślinności liściastej
i iglastej o zróżnicowanej formie pokroju, kolorystyce ulistnienia i kwiatów. Zakłada się, że powstała kompozycja zieleni będzie współgrała z otoczeniem oraz podniesie jego wartość estetyczną. Grupowe nasadzenia z rodzimych drzew krzewów oraz bylin stworzą nowe założenia, które doskonale wkomponują się w istniejący teren zarówno komponując go na nowo jak i uzupełniając, co z kolei przyczyni się do odtworzenia naturalnych założeń jak i do harmonijnego połączenia całej zieleni w jeden harmonijny i doskonale złożony ekosystem.

Ważnym założeniem projektu jest stworzenie takiego ogrodu, aby był on zróżnicowany
i posiadał wiele nisz ekologicznych, dzięki którym zapanuje bogactwo gatunkowe. Urządzenie ogrodu skomponowano tak, aby projektowana roślinność była wielowarstwowa i różnorodna.

Co najmniej 70% powierzchni terenu po zakończeniu realizacji projektu stanowić będzie teren zielony. W zagospodarowaniu terenu zostawiono też wolne przestrzenie, place, gdzie można będzie odpocząć, zjeść oraz organizować różnego rodzaju wydarzenia kulturalne np. wystawy, festiwale.

Projekt pozwala na połączenie funkcji ekologicznej, rekreacyjnej i edukacyjnej terenów zielonych w mieście Muszyna. Teren będzie dostępny bezpłatnie dla społeczeństwa po zakończeniu realizacji projektu.

Powierzchnia terenu objętego projektem- 3,31 ha

Cel projektu:

Celem gł. projektu jest przygotowanie i udostępnienie terenów zielonych w mieście Muszyna do końca 2019 r. o ok. 3 ha powierzchni. Dzięki realizacji projektu powstaną m.in. skwery, ptasie osiedle, naturalne łąki itd.

Do celów szczegółowych zalicza się:

1.  Ograniczenie antropopresji na najcenniejsze i wrażliwe ekosystemy obszaru i stworzenie oraz zachowanie obszarów ukształtowanych w sposób naturalny, zbliżony do dzikiego, istotnie podnoszący różnorodność biologiczną oraz wprowadzenie bioróżnorodności gatunkowej na projektowanym terenie. Będzie to możliwe dzięki pracom polegającym na ograniczeniu występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych i tworzenie wielopiętrowych i wielogatunkowych założeń zieleni, opartych na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków.

2. Podniesienie walorów przyrodniczych Muszyny wraz z podniesieniem świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony obszarów, przez stworzenie zielonych miejsc do wypoczynku i rekreacji oraz edukacji.

3. Poprawa parametrów powietrza, mikroklimatu. Zieleń umożliwia poprawę mikroklimatu, jakości powietrza czy walorów estetycznych otoczenia. Jednym z el. pozytywnie wpływających na jakość powietrza i klimat jest zwiększenie drzew na terenie miast. Stąd nasadzenia drzew w projekcie wpłyną pozytywnie na parametry i mikroklimat tego miasta.

Zakres realizacji inwestycji obejmuje:

Projektowana zieleń obejmuje wykonanie następujących elementów:

1. Rabata w kształcie motyla

2. Rabata w kształcie fortepianu

3. Rabata w kształcie ptasiego osiedla

4. Rabata dla jeży

5. Rabata dla wiewiórek

6. Rabata z drzewami

7. Rabata w kształcie donic łącząca tereny zielone tzw. górnego i dolnego Zapopradzia

8. Rabata zabezpieczająca osuwisko

9. Rabata w kształcie łabędzi

10. Rabata w kształcie bociana

11. Rabata w kształcie żabki

12. Rabata w kształcie rybki

13. Pola (rabaty) krokusów

14. Naturalna łąka

Ponadto planuje się wykonanie elementów małej architektury:

 - bramy powitalne tzw. witacze (2 szt.),

-  tablice promocyjne projektu (2 szt.).