Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem

 

Nazwa projektu: Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem

Dofinansowanie (85% kosztów kwalifikowalnych): Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 -2020

Partnerzy projektu:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna – Partner Wiodącym PW

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa- Partner projektu P1

Severovýchod Slovenska- Partner projektu P2

 

Okres realizacji projektu:  od 01.07.2018 do 30.06.2020

 

Budżet całego projektu (koszty przygotowacze, inwestycyjne, promocyjne):

Wartość całkowita projektu - 3 262 205,65€

Wydatki kwalifikowalne - 256 730,79€

Wydatki niekwalifikowalne - 5 474,86€

W tym:

Kwalifikowalne:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna – 2 107 926,79 €

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa- 962 764,00 €

Severovýchod Slovenska - 186 040,00 €

Niekwalifikowalne:

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa -  5 474,86 €

 

Działania inwestycyjne w projekcie:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna:

- stworzenie trasy rowerowej o łącznej dł. 7,74 km (w tym remont i budowa dróg dot. dostosowania do wymogów EuroVelo o dł. 4,46 km i budowa 2 kładek). Na całości odcinka wykonane zostanie znakowanie i stała organizacja ruchu.

Trasa wykonana zgodnie z wymogami EuroVelo.

-  budowa 2 kładek na rz. Poprad łączących polskie i słowackie pogranicze w miejscowościach: Legnava–Milik (w 49+580 km rzeki Poprad) oraz Andrzejówka-Ługi – M.Lipnik (w km 44+580 Popradu) o konstrukcji jednoprzęsłowej, łukowej, wykonane z materiałów kompozytowych. Długość kładki Legnava-Milik (SK-27,28m i PL z najazdami-65,70m) i Andrzejówka-M.Lipnik (SK-38,60m, PL z najazdami-63,07m).

-  budowa Miejsca Odpoczynku Rowerzystów w miejsc. Milik składającego się z wiaty dla odpoczywających rowerzystów, stojaki na rowery, tablice inform o trasie rowerowej, słupek na panele fotowoltaiczne z ładowarką, oświetleniem LED, samoobsługową stacją napraw rowerów itp.

- nadzór inwestorski

 

 

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa

- wykonanie 20,43 km trasy rowerowej (w tym 4,19 km o nowej nawierzchni asfaltowej oraz 0,49 km o nawierzchni utwardzonej kruszywem mineralnym, a częściowo poprzez oznakowanie poziome, pionowe i zmianę organizacji ruchu istniejącego odcinka drogi [15,75 km])

- podjazdy do 2 kładek na rzece Poprad w miejscowości Legnava i Mały Lipnik

-w miejscowości Sulin zostanie zmodernizowany i zaadoptowany na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej istniejący budynek będący własnością samorządu.

- nadzór inwestorski nad inwestycją.

 

Severovýchod Slovenska

- przeprowadzenie procedury certyfikacji Eurovelo na odcinku słowackim i polskim czyli na całej długości trasy wynoszącej 100 km, na odcinku Preszów–Malý Lipník–Muszyna–Mniszek nad Popradem.

- stworzenie systemu inform. o w postaci montażu 30 tablic inform.

 


REALIZACJA

Podkreślić należy, że przebieg trasy EuroVelo 11 został wyznaczony tak, iż biegnie ona naprzemiennie polską i słowacką stroną rzeki Poprad. Takie usytuowanie ścieżki  wynika nie tylko chęci jej uatrakcyjnienia dla osób z niej korzystających, ale też z uwarunkowań technicznych – na niektórych odcinkach nie jest możliwe prowadzenie trasy wzdłuż rzeki Poprad po stronie polskiej, a na innych po stronie słowackiej.  
W ramach projektu powstaje trasa rowerowa  wykonana: częściowo poprzez budowę nowej trasy (najczęściej w śladzie dróg gruntowych), częściowo poprzez remonty lub jedynie oznakowanie istniejących dróg o małym natężeniu ruchu.
Trasa rozpoczyna się  w rejonie  dworca PKP w Muszynie. Dalej trasa  biegnie przez Zapopradzie, w kierunki granicy i dalej do Legnavy, następnie nową kładką do Milika (PL), dalej nowobudowanymi drogami w kierunku Andrzejówki, by w dzielnicy Ługi przekroczyć Poprad do miejscowości Mały Lipnik (SK), następnie przez Sulin do Mniszka n/Popradem.
2. Oznakowanie – zgodnie ze standardami EV - 71,83 km istniejącej drogi o małym natężeniu ruchu przebiegającej przez miejscowości: Mały Lipník-Plavnica-Lipany-Sabinov-V.Šariš-Prešov oraz budowanych i znakowanych  przez MiGU Muszyna oraz  (Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa- Partnera zrzeszającego gminy po słowackiej stronie granicy) 28,17 km trasy (Muszyna- Mniszek).
Na terenie Muszyny ukończono odcinek 3 który obejmował  tereny za wałem oddzielającym rzekę Poprad od miasta Muszyny. Trasa rowerowa biegnie pomiędzy wałem a ogrodzeniami, nawierzchnią o szerokości 3,0 m z betonu asfaltowego. Początek od ul. Piłsudskiego w Muszynie na wysokości dworca PKP , koniec to dowiązanie do istniejącej drogi Alei Zdrojowej przed mostem na rzece Poprad . W ramach odcinka przygotowano  360,65 mb. trasy
Odcinek  4  Zakres prac obejmował  remont drogi rowerowej dotyczący częściowo drogi gminnej (Aleja Zdrojowa) oraz drogę leśną w kierunku granicy państwa Republiką Słowacką Początek odcinka to Aleja Zdrojowa  na wysokości wejścia do Ogrodów miłości, koniec to granica państwa (przejście w kierunku Legnavy). W ramach odcinka przygotowano 1 062,23 mb. trasy.
Odcinek nr 6 Zakres prac obejmował  remont trasy rowerowej w śladzie drogi gminnej. Szerokość trasy rowerowej na całym odcinku 3,0 m. Remontowany odcinek znajduję się na granicy wsi Andrzejówka oraz wsi Milik.  W ramach odcinka przygotowano 1 864,20 mb. trasy.
Na ukończeniu są kładki: Milik-Legnava oraz w Andrzejówce Ługi wraz z przylegającymi do nich odcinkami trasy.

 

Fotorelacja budowy kładki Legnava–Milik

Fotorelacja budowy kładki Andrzejówka-Ługi – M.Lipnik