Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem

 

Nazwa projektu: Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem

Dofinansowanie (85% kosztów kwalifikowalnych): Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 -2020

Partnerzy projektu:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna – Partner Wiodącym PW

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa- Partner projektu P1

Severovýchod Slovenska- Partner projektu P2

 

Okres realizacji projektu:  od 01.07.2018 do 30.06.2020

 

Budżet całego projektu (koszty przygotowacze, inwestycyjne, promocyjne):

Wartość całkowita projektu - 3 262 205,65€

Wydatki kwalifikowalne - 256 730,79€

Wydatki niekwalifikowalne - 5 474,86€

W tym:

Kwalifikowalne:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna – 2 107 926,79 €

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa- 962 764,00 €

Severovýchod Slovenska - 186 040,00 €

Niekwalifikowalne:

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa -  5 474,86 €

 

Działania inwestycyjne w projekcie:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna:

- stworzenie trasy rowerowej o łącznej dł. 7,74 km (w tym remont i budowa dróg dot. dostosowania do wymogów EuroVelo o dł. 4,46 km i budowa 2 kładek). Na całości odcinka wykonane zostanie znakowanie i stała organizacja ruchu.

Trasa wykonana zgodnie z wymogami EuroVelo.

-  budowa 2 kładek na rz. Poprad łączących polskie i słowackie pogranicze w miejscowościach: Legnava–Milik (w 49+580 km rzeki Poprad) oraz Andrzejówka-Ługi – M.Lipnik (w km 44+580 Popradu) o konstrukcji jednoprzęsłowej, łukowej, wykonane z materiałów kompozytowych. Długość kładki Legnava-Milik (SK-27,28m i PL z najazdami-65,70m) i Andrzejówka-M.Lipnik (SK-38,60m, PL z najazdami-63,07m).

-  budowa Miejsca Odpoczynku Rowerzystów w miejsc. Milik składającego się z wiaty dla odpoczywających rowerzystów, stojaki na rowery, tablice inform o trasie rowerowej, słupek na panele fotowoltaiczne z ładowarką, oświetleniem LED, samoobsługową stacją napraw rowerów itp.

- nadzór inwestorski

 

 

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa

- wykonanie 20,43 km trasy rowerowej (w tym 4,19 km o nowej nawierzchni asfaltowej oraz 0,49 km o nawierzchni utwardzonej kruszywem mineralnym, a częściowo poprzez oznakowanie poziome, pionowe i zmianę organizacji ruchu istniejącego odcinka drogi [15,75 km])

- podjazdy do 2 kładek na rzece Poprad w miejscowości Legnava i Mały Lipnik

-w miejscowości Sulin zostanie zmodernizowany i zaadoptowany na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej istniejący budynek będący własnością samorządu.

- nadzór inwestorski nad inwestycją.

 

Severovýchod Slovenska

- przeprowadzenie procedury certyfikacji Eurovelo na odcinku słowackim i polskim czyli na całej długości trasy wynoszącej 100 km, na odcinku Preszów–Malý Lipník–Muszyna–Mniszek nad Popradem.

- stworzenie systemu inform. o w postaci montażu 30 tablic inform.