Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny

Nazwa projektu: Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny
Nr projektu: RPMP.11.02.00-12-0791/17
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 24.08.2018 r.
Wartość projektu:   19 275 590,57 zł
Koszty kwalifikowane:
17 773 274,74  zł
Kwota dofinansowania:
 13 329 955,99 zł   (75 % kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny ogółem:  5 945 634,58 z

 

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 31.12.2020 r.

 

Opis projektu:

Założeniem projektu jest realizacja działań rewitalizacyjnych podjętych na podobszarze rewitalizacji Osiedla Śródmieście, w którym zawiera się obszar w centrum rynku obejmujący Rynek i ul. Kościelną. Działania rewitalizacyjne podjęte w ramach projektu polegają m. in. na przebudowie przestrzeni publicznej (nawierzchni płyty rynku, istniejących skwerów - alejki spacerowe, nasadzenia roślin, elementy małej architektury takie jak np.: fontanna, rzeźby, ławki, kosze), odrestaurowaniu piwnic wraz z wykonaniem obiektu o funkcji kulturowej uwzględniającego m.in. zagospodarowanie pomieszczeń pełniących funkcje muzealne, punktu poboru wody mineralnej, stylizowana sala (ślubów, taneczna itd.), rewitalizację ulicy Kościelnej poprzez modernizację nawierzchni jezdni, chodnika, oświetlenia i kanalizacji burzowej.

Projekt nastawiony jest na rewitalizację obszarów zdegradowanych oraz zaspokaja potrzeby różnych osób, służąc poprawie jakości życia mieszkańców danego obszaru i zwiększając szanse rozwojowe wskutek kompleksowych przekształceń.

 

Cel projektu:

- rewitalizacja przestrzeni publicznej będącą miejscem spotkań oraz działań integracyjnych mieszkańców dzięki przebudowie nawierzchni płyty rynku z przyległą ulicą Kościelną (wskaźnik: powierzchnia zrewitalizowana 1,61 ha).

- stworzenie miejsca o funkcjach kulturowe poprzez wykonanie obiektu, który będzie posiadał zagospodarowane pomieszczenia pełniące m.in. o funkcjach muzealnych, punkt poboru wody mineralnej (wskaźnik: 1 obiekt).

 

Zakres realizacji inwestycji obejmuje:

  1. przebudowę nawierzchni płyty rynku, odrestaurowanie piwnic wraz z wykonaniem obiektu o funkcji kulturowej (Ratusz) uwzględniającego m.in. zagospodarowanie pomieszczeń pełniących funkcje muzealne, punktu poboru wody mineralnej, stylizowaną sala (ślubów, taneczna itd.). Parametry obiektu przedstawiają się następująco: wys. 11,83m, dł.23,05m, szer.17,50 m, pow. użytk.984,59m2. Liczba kondygnacji: 2 nadziemne i 1 podziemna. Zaprojektowano budynek w miejscu istniejących reliktów archeologicznych. Budynek kształtem nawiązuje do stylistyki budynków publicznych z regionu Sądecczyzny, na planie złożonym z prostokątów wielkością i lokalizacją nawiązujący do istniejących ruin. Obiekt nakryty dachem o niewielkim spadku otoczonym attyką. Zaprojektowano układ konstrukcyjny budynku w konstrukcji szkieletu żelbetowego z żelbetowymi stropami i żelbetowym stropodachem, klatkami schodowymi. Ściany wewnętrzne wykończone tynkiem i okładzinami ściennymi (tapety, detale architektoniczne). Wykończenie zewn. tynk zewnętrzny.
  2. rewitalizację ulicy Kościelnej, poprzez modernizację nawierzchni jezdni, chodnika, oświetlenia i kanalizacji burzowej. W ramach prac zw. z rewitalizacją ulicy i nawierzchni płyty rynku objętych rewitalizacją będzie 1,61 ha pow. Prace w tym zakresie dotyczyć będą głównie remontu dróg w tym zmianie nawierzchni, istniejących chodników, przebudowy oświetlenia drogowego, remont istniejących urządzeń infrastruktury techn. itd.