Budowa promenady spacerowej wzdłuż potoku w Żegiestowie

 

Nazwa projektu: Budowa promenady spacerowej wzdłuż potoku w Żegiestowie
Nr projektu: RPMP.06.03.02-12-0534/16
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu:  03.08.2017 r.
Wartość projektu: 909 700,19
Koszty kwalifikowane: 898 850,00 zł
Kwota dofinansowania:   674 137,50 zł (75,00% kosztów kwalifikowanych)
w tym; Współfinansowanie UE: 606 723,75 zł
Współfinansowanie krajowe: 67 413,75 zł
Wkład własny ogółem: 224 712,50 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: zakończenie projektu 31.12.2018 r.

 

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest wykonanie promenady spacerowej w Żegiestowie  wsi przy potoku oraz drodze powiatowej numer 1517K w kierunku miejscowości Szczawnik-Muszyna. Obszar ten objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach tego przedsięwzięcia wykonane zostanie przygotowanie nawierzchni wraz z budową niezbędnych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nawierzchni. Ponadto przewidziano budowę altany, remont istniejącej altany oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Projekt zlokalizowany jest w Żegiestowie w strefie uzdrowiskowej "C". Obszar objęty projektem zajmuje powierzchnię ok.1,16 ha. Przyjęte rozwiązania (układ ścieżek, placyków itd.) ma wydobyć i podkreślić atrakcyjność miejsca przeznaczonego na promenadę, szczególnie w odniesieniu do obecności zieleni i dostępu do potoku. Projekt ma przyjazny charakter dla szerokiego grona społeczeństwa w różnym wieku, potrzebach wypoczynku, rekreacji i aktywności fizycznej.

 

Cel projektu:
- Stworzenie nowego miejsca dla turystyki aktywnej przyjaznej dla środowiska z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu.
- Rozwój oferty turystycznej Żegiestowa.
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów przygranicznych.

 

Zakres rzeczowy projektu dotyczy wykonania:

1. Alejek spacerowych.
2. Elementów małej architektury (m.in. ławki, kosze, tablice informacyjne, figura kwiatowa).
3. Urządzenia siłowni plenerowej.
4. Nasadzenia roślin wieloletnich.
5. Zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej roślinności.

 

Lokalizacja:
Żegiestów wieś przy drodze powiatowej numer 1517K