Informacja o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn.: „Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

z dnia 04 października 2021 r.

Na podstawie art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 30 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn.:

„Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.

Projekt Programu został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakładce: Burmistrz/Obwieszczenia i zawiadomienia oraz  na stronie internetowej http://muszyna.pl/aktualności

Istnieje możliwość zapoznania sie z projektem Programu w siedzibie tutejszego Urzędu (ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, II piętro, pok. 21)

Uwagi i wnioski do projektu w/wym. dokumentu można składać w terminie do dnia 29 października 2021 roku.

Zgodnie z Art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna;
  • ustnie do protokołu w godzinach pracy urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: pjanuszewski@muszyna.pl.

W celu usprawnienia komunikacii oraz w związku z aktualną sytuacją epidemiczną kraju (COVID-19), zaleca się składanie uwag i wniosków drogą elektroniczną.

Zgodnie z zapisami art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie określonego powyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWIISKA DLA MIIASTA II GMIINY UZDROWIISKOWEJ MUSZYNA NA LATA 2021--2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA NA LATA 2021-2024 Z PERPEKTYWĄ DO ROKU 2028

Tagi