Przejdź do stopki

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.

Treść

Nazwa projektu: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.

Nr umowy o powierzenie grantu: XXXI/164/EK/21

Program: Regionalny Program Operacyjny Województw Małopolskiego na lata 2014-2020, w 1ramach 0 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 31.03.2021 r.
Wartość projektu: 70 415,00 zł
Koszty kwalifikowane: 70 415,00 zł
Kwota dofinansowania: 70 415,00 zł (100 % kosztów kwalifikowanych)

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 30.09.2021 r.

Opis projektu:

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” to projekt, którego głównym celem było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Zakupiony sprzęt został przekazany do szkół, których organem prowadzącym jest MiGU Muszyna, tj. do:

- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Muszynie,

- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powroźniku,

- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego - Zespołu w Złockiem.

Cel projektu:

Celem projektu był zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów z Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Zakres realizacji projektu obejmował:

Zakup 25 laptopów.

 

Status: projekt zakończony