ZARZĄDZENIE Nr 17.2020 Burmistrza MiGU Muszyna z dnia 16 marca 2020r.

ZARZĄDZENIE Nr 17.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

z dnia 16 marca 2020r.

w sprawie wprowadzenia środków zapobiegawczych przeciwko rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa COVID - 19 wśród mieszkańców Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna i pracowników urzędu

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, zarządza co następuje:

Wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się wirusa COVID-19 wśród petentów, w tym mieszkańców Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

§1

  1. Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna od dnia 16 marca 2020r. do odwołania zostaje zamknięty dla petentów i będzie pracował w systemie wewnętrznym.
  2. Sprawy urzędowe winny być w tym czasie załatwiane z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną e-mail, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego bądź przez złożenie dokumentów do odpowiedniego pojemnika umieszczonego przy wejściu do Urzędu.
  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak: rejestracja zgonów, urodzeń wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (lub mailowym oraz po złożeniu oświadczenia o nieprzebywaniu w miejscach szczególnie narażonych na możliwość zarażenia koronawirusem SARS-COV-2, istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami, w wyznaczonym miejscu.
  4. Wprowadza się szczególne następujące środki zapobiegawcze:
  • obowiązuje bezwzględny zakaz wejścia do budynku urzędu petenta z objawami zakażenia wirusem Covid-19, pomimo wcześniejszego ustalenia wizyty;
  • przy wejściu do rzędu gminy petent jest proszony o umożliwienie pomiaru temperatury ciała;
  • petent przy wejściu do urzędu zobowiązany się do dezynfekcji rąk w wyznaczonym do tego miejscu;
  • obowiązuje nakaz bezwzględnego stasowania się do zaleceń higienicznych w szczególności: częste mycie rąk, zachowania bezpiecznej odległości powyżej 1 metra pomiędzy pracownikami urzędu a stronami;
  • wprowadza się obowiązek przecierania, ze wzmożoną częstotliwością, środkami dezynfekcyjnymi klamek, poręczy i innych powierzchni, narażonych na częsty dotyk osób;
  • wprowadza się obowiązek bezwzględnego przestrzegania zasad postępowania, opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz NFZ, w przypadku podejrzenia zakażenia;

§2

Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pracodawcę o podejrzeniu zachorowania, wywołanego wirusem COVID-19.

§3

Zarządzenie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz na tablicy informacyjnej Urzędu w sposób zapewniający zapoznanie się przez interesantów.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tagi